Przed rozpoczęciem zajęć

Zaloguj się do systemu USOSweb Politechniki Białostockiej, poznaj dostępne opcje i skonfiguruj swoje konto. W szczególności sprawdź dane osobowe i poprawność adresu poczty elektronicznej.

Zapoznaj się z REGULAMINEM STUDIÓW oraz informacją o opłatach.

Zgłoś się do Dziekanatu po odbiór elektronicznej legitymacji studenckiej oraz w celu podpisania ślubowania, czyli aktu przyjęcia w poczet studentów Politechniki Białostockiej.

Sprawdź numery grup ćwiczeniowych, laboratoryjnych i projektowych, do których jesteś przypisana/przypisany. Można je odczytać w systemie USOS, po zalogowaniu się na indywidualne konto oraz w Dziekanacie.