Szkolenie w Bibliotece PB

Widzieliście już ten piękny budynek u zbiegu Zwierzynieckiej i Świerkowej z „wycinanką” na elewacji?
To Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej.

Biblioteka PB mieści się w budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia (CNK) na kampusie Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16. Znajdziecie tam książki, podręczniki, czasopisma niezbędne w trakcie studiów oraz pozwalające na poszerzenie wiedzy. Biblioteka udostępnia też szereg serwisów zdalnych, oprogramowanie do projektowania oraz oferuje dodatkowe usługi. W Bibliotece dostępne są czytelnie i pokoje pracy indywidualnej i grupowej.

Oprócz Biblioteki Głównej funkcjonują:

  • Biblio­teka Wydziału Archi­tek­tury na ul. Oskara Sosnow­skiego 11, pok. 010 A – tu znajdziecie zbiory (książki, cza­so­pisma oraz zbiory spe­cjalne – doku­menty CD, gra­fiki, kata­logi) z zakresu archi­tek­tury i urba­ni­styki, archi­tek­tury wnętrz, gra­fiki oraz dzie­dzin pokrew­nych. 
  • Biblio­teka Wydziału Inży­nie­rii Zarzą­dza­nia na ul. Ojca Ste­fana Tara­siuka 2 (Kle­osin), budy­nek Ber­lin, pok. 16 – która gromadzi i udostępnia zbiory zwią­zane z kie­run­kami kształ­ce­nia i pracami naukowymi pro­wa­dzo­nymi na WIZ PB, czyli z zakresu: zarzą­dza­nia, logi­styki, trans­portu, inży­nie­rii pro­duk­cji, inży­nie­rii meblar­stwa, finan­sów, rachun­ko­wo­ści, ban­ko­wo­ści, tury­styki, mar­ke­tingu, reklamy, public rela­tions, eko­no­mii, sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, sta­ty­styki, i in.

serwis www Biblioteki PB

FB Biblioteki PB

Studenci przy zapisie do biblioteki powinni okazać aktualną legitymację studencką oraz podpisać deklarację potwierdzającą wyrażenie zgody na udział w komputerowym systemie udostępniania i zobowiązanie do przestrzegania regulaminów bibliotecznych.

⚠️ Uwaga pierwszoroczniacy! Czeka Was obowiązkowe szkolenie biblioteczne z wpisem do indeksu. Terminy szkoleń dla poszczególnych grup studentów podadzą Wam Dziekanaty. Szkolenie trwa 2 godziny. Informacje nt. szkolenia znajdziesz TUTAJ

ℹ️ Dobra informacja! Studenci Politechniki Białostockiej mogą wgrać funkcję karty bibliotecznej do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Wystarczy zarejestrować swoją ELS w Wypożyczalni Ogólnej lub Informatorium (budynek CNK, parter).