Obowiązki informacyjne

 

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia), tel.: 85 746 90 00, bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych o adres korespondencyjny, stosownie do wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096, ze zm.).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych i kurierskich podmioty realizujące usługi na rzecz Uczelni m.in. dostawcy usług internetowych, obsługa prawna oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonego celu Pani/Pana a po tym czasie przez okres zgodny z przepisami prawa dotyczący archiwizacji tj. okres 5 lat od dnia udostępnienia informacji z ewentualnym przedłużeniem wynikającym z ekspertyzy Archiwum Państwowego.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl;

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych,  z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uczelni,
 • ochrony mienia Uczelni.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych i prowadzenia monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Okres przechowywania danych

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni, z wyłączeniem sytuacji wskazanych w przepisach prawa, w szczególności w przypadkach, w którym nagrania obrazu stanowią/mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Politechniki Białostockiej oraz mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Osobie, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Przebywając na terenie Politechniki Białostockiej dobrowolnie przekazuje nam Pani/Pan swoje dane. Brak ich podania jest równoznaczny z brakiem uprawnień do przebywania na terenie Uczelni.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Uczelnia nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.