Historia i rozwój

 

  • 1949

   Akt powołania WSIMinisterstwo Oświaty wydaje zezwolenie na założenie i prowadzenie z dniem 1 grudnia 1949 r. Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT w Białymstoku. Komisja Naukowo-Opiekuńcza NOT zatwierdza listę pierwszych 10 wykładowców Uczelni. 29 grudnia 1949 r. zostaje zatwierdzony Statut Szkoły. Pierwszym rektorem uczelni zostaje mgr inż. Karol Białkowski.
  • 1950

   studenci lata 50Pierwsza w historii uczelni rekrutacja studentów na Wydziały: Elektryczny i Mechaniczny. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w wynajmowanych przez Uczelnię salach i laboratoriach.
  • 1951

   Pierwszy budynek WSI przy ul. BiałejWojewódzka Rada Narodowa przekazuje uczelni budynek przy ul. Białej nr 1 o powierzchni 824 m2. Powstaje Wydział Budowlany kształcący w systemie studiów wieczorowych. Zostaje założona biblioteka uczelniana wyposażona w 2020 woluminów.
    

   2 listopada 1951 r. uczelnia zostaje upaństwowiona i od tej pory funkcjonuje nazwą Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Podporządkowanie uczelni Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego daje początek rozwojowi własnej bazy laboratoryjnej i zaplecza technicznego.
  • 1953

   Baza lokalowa uczelni powiększa się o kolejne budynki. W 1953 roku Wieczorowa Szkoła Inżynierska otrzymuje budynek i halę przy ul. Grunwaldzkiej 11/15, który przez najbliższe lata będzie służył Wydziałowi Mechanicznemu. 
  • 1954

   Absolwenci - WSIW maju 1954 roku Wieczorową Szkołę Inżynierską opuszcza pierwszy rocznik absolwentów. W uroczystości na deskach sceny Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki biorą udział wykładowcy i 28 inżynierów elektryków oraz 29 inżynierów mechaników.
  • 1956

   Immartykulacja 1956/57W dniu 8 maja zostaje podpisane porozumienie, na mocy którego Politechnika Warszawska zobowiązuje się do opieki naukowej i dydaktycznej nad Wieczorową Szkołą Inżynierską.
  • 1959

   Po raz pierwszy wykładowca Uczelni uzyskuje stopień naukowy doktora.
  • 1964

   W październiku 1964 r. następuje zmiana nazwy uczelni z Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej na Wyższą Szkołę Inżynierską. Uczelnia otrzymuje zgodę Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie studiów dziennych i zaocznych oraz prowadzenie kursów magisterskich. Odbywa się pierwsza rekrutacja na dzienne studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym i Mechanicznym oraz nabór na zaoczne studia inżynierskie na Wydział Budownictwa Lądowego i Mechaniczny.

   Uczelnia zatrudnia w owym czasie 125 pracowników, w tym 28 nauczycieli akademickich na pełnych etatach. Naukę pobiera 781 studentów na czterech wydziałach. Rozbudowuje się i unowocześnia baza laboratoryjna i badawcza, zwiększa udział prac naukowo-badawczych na rzecz przemysłu. Uczelnia włącza się w realizację programów rządowych. Zawierane są pierwsze umowy o współpracy naukowo-badawczej z uczelniami zagranicznymi w Charkowie, Rydze, Kownie i Gabrowie.

  • 1966

   Odbywa się pierwsza rekrutacja na studia dzienne na Wydziale Budownictwa Lądowego.
  • 1970

   Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku przyznaje uczelni honorową odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie”.
  • 1971

   Teren budowy 1971 r.Uczelnia aktywnie włącza się w realizację programów rządowych, resortowych i branżowych. Rozpoczyna się działalność wydawnicza. Podjęta zostaje decyzja o budowie nowoczesnego miasteczka akademickiego w rejonie ulic Wiejskiej i Zwierzynieckiej.
  • 1973

   Uczelnia uzyskuje prawo prowadzenia dziennych studiów magisterskich na wszystkich wydziałach.
  • 1974

   Wręczenie aktu przekształcenia WSI w PBRozporządzeniem Rady Ministrów Wyższą Szkołę Inżynierską podniesiono do rangi akademickiej i przekształcono 1 października 1974 roku w Politechnikę Białostocką. Uczelnia kształci ogółem 1257 studentów na studiach dziennych i 1046 studentów na studiach wieczorowych i zaocznych. Zatrudnia 671 pracowników, w tym 230 nauczycieli akademickich na pełnym etacie. Oddany zostaje do użytku pierwszy obiekt miasteczka akademickiego przy ul. Wiejskiej – dom studencki z sześciuset miejscami.
  • 1975

   Instytut Architektury przy ul. KilińskiegoUtworzony zostaje Instytut Architektury na prawach wydziału. Nowa jednostka zajmuje budynek przy ul. j. Kilińskiego 6 w Białymstoku.
  • 1980

   Instytut Budownictwa Lądowego, jako pierwszy w Politechnice, uzyskuje prawo do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.
  • 1988

   Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska uzyskuje prawo do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.
  • 1989

   Wydział Mechaniczny uzyskuje prawo do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Utworzony zostaje Instytut Informatyki na prawach wydziału.
  • 1993

   Otwarcie Forum BudownictwaNa bazie Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych powstaje Instytut Zarządzania i Marketingu. Przy Instytucie Inżynierii Budowlanej powołane zostaje Forum Budownictwa.
  • 1994

   Otwarcie BIAMANUczelnie Białegostoku zawierają porozumienie w sprawie budowy Miejskiej Sieci Komputerowej BIAMAN. Politechnika Białostocka zostaje wytypowana jako jednostka wiodąca do realizacji tego przedsięwzięcia.
  • 1995

   Wydział Elektryczny uzyskuje prawo do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.
  • 2001

   Instytut Informatyki uzyskuje prawo do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Utworzone zostają: Zamiejscowy Wydział Budownictwa w Augustowie, Zamiejscowy Wydział Mechaniczny w Suwałkach i Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce. Z dniem 6 lipca 2001 r. następuje przekształcenie Instytutu Zarządzania i Marketingu w Wydział Zarządzania, a z dniem 28 grudnia 2001 r. – Instytutu Informatyki w Wydział Informatyki.
  • 2002

   Oddany zostaje do użytku nowoczesny budynek Wydziału Elektrycznego przy ul. Wiejskiej 45D. Zostaje powołana Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej. Uczelnia zostaje członkiem European University Association. Centrum Komputerowych Sieci Rozległych oraz Studium Informatyki w Zarządzaniu i Biznesie PB powołują Regionalną Akademię CISCO, kształcącą specjalistów sieci komputerowych. Pracownicy CKSR uruchamiają pierwszy odcinek sieci PIONIER w relacji Białystok – Warszawa.
  • 2003

   W sierpniu rozpoczęto realizację stanu surowego otwartego części B hali sportowo-widowiskowej Akademickiego Centrum Sportu (budynek Studium WFiS). Trwa budowa Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym, która będzie mogła pomieścić 650 osób. Przekazano kolejne zmodernizowane pomieszczenia w Hali „Berlin” w Kleosinie na potrzeby Wydziału Zarządzania.
   Pracownicy uczelni biorą udział w 8 międzynarodowych programach badawczych, współpracują w ramach umów z ponad 37 ośrodkami za granicą, realizują 38 grantów zleconych przez Komitet Badań Naukowych, prowadzą 60 prac w ramach działalności statutowej oraz 212 prac w ramach badań własnych. 545 pracowników wzięło udział w 299 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach. Wygłosili na nich 587 referatów.
  • 2007

   7 grudnia na Wydziale Elektrycznym odbywa się pierwsza w historii uczelnia promocja habilitacyjna. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych otrzymał dr inż. Wiesław Peterson. Jego praca habilitacyjna dotyczyła teorii pola elektromagnetycznego.
  • 2008

   W kwietniu rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. W konkursie przeprowadzonym w imieniu Rektora PB przez Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP Oddział w Białymstoku na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej projektu nowego budynku Biblioteki PB wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej zwyciężyła praca wrocławskiej pracowni architektonicznej AA Studio. Jury konkursu nagrodziło tę pracę między innymi za „trafną dyspozycję przestrzenną, inspirowaną kompozycją założenia pałacowo-ogrodowego Branickich” i „poszukiwanie kulturowego zakorzenienia, zaznaczonego w ażurowych, betonowych ścianach inspirowanych motywami tradycyjnych, podlaskich wycinanek”.
  • 2008

   Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.
  • 2008

   28 sierpnia ma miejsce pierwsza w historii uczelni uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej. Tytuł ten otrzymał światowej sławy uczony w dziedzinie automatyki i elektrotechniki prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, członek rzeczywisty PAN.
  • 2009

   W czerwcu, przed Radą Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, odbywa się pierwsza obrona rozprawy doktorskiej słuchacza studiów doktoranckich w dyscyplinie mechanika prowadzonych na tym wydziale. Rozprawa mgr inż. Dariusza Mariusza Perkowskiego nosi tytuł „Zagadnienia brzegowe termosprężystych periodycznych kompozytów warstwowych o brzegach prostopadłych do uwarstwienia”.
  • 2009

   W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane, uznawane za kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki, Politechnika Białostocka otrzymuje na lata 2009-2013 wsparcie kształcenia studentów na kierunkach: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, informatyka oraz matematyka.
  • 2009

   Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Mechanicznemu uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.
  • 2009

   W dniach 25 lipca – 1 sierpnia 2009 roku na terenie kampusu Politechniki Białostockiej odbył się 94. Światowy Kongres Esperanto, w którym wzięło udział prawie 2 tys. uczestników z 61 krajów.
  • 2009

   Zarząd Województwa Podlaskiego wysoko ocenił i przyznał Politechnice Białostockiej fundusze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Podniesienie potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno–laboratoryjnej Uczelni” (wartość projektu: 9,5 mln zł, dofinansowanie: 7,9 mln zł). Dzięki temu wsparciu zmodernizowane zostają powierzchnie dydaktyczne oraz utworzone nowe kierunki kształcenia na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
  • 2009

   W październiku zainaugurowany został pierwszy rok akademicki na Białostockim Uniwersytecie Dziecięcym Politechniki Białostockiej. To program edukacyjny uczelni skierowany do uczniów w wieku 7-12 z Białegostoku i okolic. Celem PB BUD jest rozwijanie dziecięcej wrażliwości i twórczego potencjału poprzez fascynujące doświadczenia i zajęcia popularyzujące nauki ścisłe.
  • 2009

   W siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie zostaje podpisana umowa o dofinansowaniu projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Okres realizacji projektu to 1 kwietnia 2008 – 31 grudnia 2012, jego całkowita wartość to przekracza 65 mln zł (dofinansowanie wynosi 96,46 %).
  • 2009

   25 listopada 2009 r. na Wydziale Zarządzania odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu badawczego „Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020”. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  • 2009

   3 grudnia 2009 r. Politechnika Białostocka przyznaje tytuł doktora honoris causa prof. Henrykowi Tuni – prekursorowi polskich badań w zakresie energoelektroniki.
  • 2010

   Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.
  • 2010

   29 września 2010 r. odbywa się pierwsze kolokwium habilitacyjne na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Pierwszym habilitantem WBiIŚ został dr inż. Tadeusz Chyży. Jego rozprawa habilitacyjna pt. „Metoda analizy budynków mieszkalnych obciążonych nadciśnieniem w strefie wewnętrznego wybuchu gazu” otrzymała wyróżnienie.
  • 2010

   15 października 2010 r. uczelniany projekt pn. „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu” zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów konkursowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Inwestycja o wartości przekraczającej 4 mln zł uzyskała 50 % dofinansowania ze środków RPO WP.
  • 2010

   CNK PB_akt erekcyjny3 grudnia 2010 r. następuje podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB. Obiekt powstaje u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Świerkowej.
  • 2010-12-15

   Dyplomy magisterskie obronione na Wydziale Architektury, na kierunku architektura i urbanistyka będą automatycznie uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zapewni to możliwość wykonywania zawodu architekta w tych krajach absolwentom naszego wydziału. Jak poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podstawą prawną do uznawania przez państwa członkowskie UE dyplomów magisterskich uzyskanych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej jest publikacja zmian w Aneksie V Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która miała miejsce 14 grudnia 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2010/C 337/02).
  • 2011-01-03

   Inauguracja działalności Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. Celem IIiT jest komercjalizacja badań naukowych, a także ułatwienie firmom produkcyjnym dostępu do najnowszych rozwiązań technologicznych. Spółka ma swojej strukturze Biuro Transferu i Technologii (które jest następcą CITT) oraz Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych. Prezesem IIiT sp. z o.o. został Jerzy Muszyński.
  • 2011-02-09

   Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, która zakłada m.in. współpracę przy realizacji procesu dydaktycznego oraz w zakresie prowadzenia badań środowiska leśnego. Porozumienie otwiera drogę m.in. do prowadzenia wspólnych prac badawczych oraz do zawierania umów w konkretnych przedsięwzięciach.
  • 2011-03-01

   Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce zostaje przekształcony w Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce (UCHWAŁA NR 3/28/2010 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 października 2010 roku).
  • 2011-04-21

   Ruszyła emisja TV HD Politechniki Białostockiej.
   Na Politechnice Białostockiej powstaje profesjonalne studio telewizyjne, jedno z największych w kraju. Program telewizyjny będą tworzyć naukowcy i studenci. Naukowa Telewizja Interaktywna HD powstaje w ramach ogólnopolskiego projektu PLATON, którego celem jest stworzenie zintegrowanej platformy audiowizualnej, na której udostępniane będą materiały o tematyce naukowej i dydaktycznej w jakości HD. TV HD obejmie w sumie 22 instytucje naukowe w Polsce. Ze względu na swoją kompleksowość, projekt jest unikalny w skali europejskiej. Koordynatorem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Jego łączna wartość to ponad 84 mln zł, z czego ponad 75% to grant z Unii Europejskiej.
  • 2011-05-20

   Umowa z University of Beira Interior o podwójnym dyplomowaniu.
   Dzięki tej umowie studenci będą mogli zdobyć dwa tytuły zawodowe: jeden w Polsce, nadany przez Politechnikę Białostocką, oraz drugi w Portugalii, nadany przez University of Beira Interior. Uczelnie nadadzą tytuły, opierając się na wzajemnym rozpoznaniu zdobytej przez studentów docelowej liczby punktów kredytowych ECTS na podstawie pojedynczego planu studiów uprzednio zaakceptowanego przez obie uczelnie. Podpisanie umowy o podwójnym dyplomowaniu ma szczególne znaczenie w obliczu nieustających zmian globalizacyjnych. Politechnika Białostocka priorytetowo traktuje rozwój bazy naukowej, badawczej i wymianę myśli oraz innowacji zarówno w skali kraju, jak i Europy. A porozumienie polsko – portugalskie wpisuje się tym samym w realizację szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej.
  • 2011-06-05

   Międzynarodowy sukces studentów PB.
   Drużyna MAGMA2 w składzie: Wojtek Głażewski, Emil Błoński, Piotr Ciura, Bartosz Solnik (Wydział Mechaniczny) i Szymon Zimnoch (Wydział Elektryczny) wygrała międzynarodowe zawody University Rover Challenge rozgrywane w Utah (USA). Drużynę wyróżniono w plebiscytach: Złote Klucze Kuriera Porannego 2011, Przystanek Młodzi 2011, Podlaska Marka Roku 2011, Statuetka Izby Przemysłowo-Handlowej, Soczewki Focusa 2011; była także zapraszana na wystawy m.in. Desing in Poland-Transition to Modernity w Genewie, AirTec we Frankfurcie nad Menem, Paris Air Show w Le Bourget pod Paryżem, Hightech Mechatronica 2012 w Holandii.
  • 2011-06-15

   INNO-EKO-TECH.
   Projekt „Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej” złożony na konkurs w ramach działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 został przyjęty do realizacji. Wartość projektu wynosi 90 973 651,91 zł, z czego 89 808 522,53 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Instytucją wdrażającą projekt jest Ośrodek Przetwarzania Informacji.
  • 2011-10-20

   Profesor Andrzej Królikowski Doktorem Honoris Causa Politechniki Białostockiej.
   Tytuł doktora honoris causa PB otrzymał znawca problemów inżynierii środowiska, wybitny uczony, zasłużony dla rozwoju Uczelni. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
  • 2012-04-18

   Wybory nowych władz Uczelni. Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis został w wybrany do pełnienia funkcji rektora Politechniki Białostockiej w kadencji 2012-2016. W głosowaniu uczestniczyło 98 elektorów.
   Relacja Życie Politechniki 1/2012 (2 MB)
  • 2012-05-22

   Politechnika Białostocka została członkiem ECSITE Europejskiej Sieci Centrów i Muzeów Nauki.
  • 2012-06-14

   Prof. dr. hab. inż. Zenon Mróz, członek rzeczywisty PAN, światowego formatu specjalista w dyscyplinie naukowej mechanika otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Białostockiej. W historii Uczelni była to czwarta uroczystość nadania tej najwyższej godności akademickiej.
  • 2012-11-30

   Oddanie do użytku Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16.
   W obecności Premiera RP Donalda Tuska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej zainaugurowano działalność Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB. W nowo wybudowanym obiekcie swoją siedzibę mają: Biblioteka PB, Studium Języków Obcych i Centrum Kształcenia Zdalnego.Centrum Nowoczesnego Ksztalcenia PB

    

   Relacja w Życie Politechniki 1/2013 (3 MB)

  • 2012-12-01

   Na Wydziale Architektury dobiegły końca prace nad organizacją pracowni rozszerzonej rzeczywistości AuReLa (Augmented Reality Laboratory). Jej głównym elementem jest instalacja CAVE (Cave automatic virtual environment) – wirtualna jaskinia, która jest drugim tego typu urządzeniem w Polsce. Inwestycja była realizowana na potrzeby Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego, w ramach projektu Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB, finansowanego z PO RPW 2007-2013.
  • 2012-12-14

   Profesor Wiesław Stachurski (1926-2009), długoletni wykładowca Politechniki Białostockiej, został patronem odnowionej i zmodernizowanej auli A na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
  • 2013-03-11

   Otwarcie znakomicie wyposażonej Pracowni Środowiska Leśnego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Tu można prowadzić prowadzone zaawansowane badania umożliwiające identyfikację botaniczną, pomiary morfometryczne oraz analizy chemiczne metabolitów wtórnych w produktach naturalnych. Koszt wyposażenia Pracowni Środowiska Leśnego to 2 416 957 zł.
  • 2013-06-24

   Zespół konstruktorów pierwszego bolidu skonstruowanego przez studentów Politechniki BiałostockiejPrezentacja pierwszego bolidu skonstruowanego przez studentów PB. To CMS-01, o wymiarach: 303,6 cm długości, 144,4 cm szerokości, 122 cm wysokości i waży około 230 kg. Szacowany koszt budowy 200 tysięcy złotych. To CM-01 – pojazd zbudowany przez studentów Wydziału Mechanicznego.
  • 2013-06-01

   Spektakularny sukces studentów Politechniki Białostockiej w University Rover Challenge rozgrywanych w Utah (USA). Twórcy analogu łazika marsjańskiego Hyperion – drużyna Hyperion w składzie: Michał Grześ – konstruktor, inż. Robert Bałdyga – programista,inż. Jakub Maliszewski – elektronik, inż. Jacek Wojdyła – elektronik, inż. Ariel Lech – mechanik, mgr inż. Piotr Ciura – koordynator projektu, doktorant na WM PB, zdobyła 493 punktów na 500 możliwych do zdobycia.
   Hyperion Team ustanowił punktowy rekord zawodów.
   Opiekunem naukowym drużyny był dr inż. Kazimierz Dzierżek.
   Relacja PlatonTV
  • 2014-01-30

   Prof. dr. hab. inż. Eugeniusz Dembicki, światowej sławy specjalista w zakresie geotechniki, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Białostockiej.
  • 2014-02-20

   Tytuł doktora honoris causa otrzymał Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka, specjalista w dziedzinie teorii sterowania i układów dynamicznych, członek rzeczywisty PAN.
  • 2014-02-21

   Wmurowanie kamienia węgielnego pod Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska – INNO-EKO-TECH. Projekt realizowany przez Politechnikę Białostocką, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu to 88 048 161,43 zł.
  • 2014-04-03

   Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jarosławowi Mikielewiczowi, światowej sławy specjaliście w dziedzinie termodynamiki, mechaniki płynów, techniki cieplnej i energetyki. Po raz pierwszy nadano tytuł profesora honorowego Politechniki Białostockiej. Ten zaszczytny tytuł otrzymał prof. Franciszek Siemieniako, wykładowca akademicki z Wydziału Mechanicznego. Prof. Siemieniako w latach 1981-1982 był dyrektorem Instytutu Mechanicznego na prawach wydziału. Pełnił funkcje prodziekana Wydziału Mechanicznego (w latach 1990-1993), prorektora Politechniki Białostockiej (w latach 1993-1996 oraz 1999-2005), dziekana Wydziału Mechanicznego (2008-2012).
  • 2014-05-31

   Hyperion 2 – analog robota marsjańskiego skonstruowany przez ekipę studentów z Wydziału Mechanicznego, wygrał University Rover Challenge. Zespół w składzie: – Michał Grześ, Jacek Wojdyła, Jakub Maliszewski, Robert Bałdyga, Maciej Baka i Maciej Rećko zdobył 366 punktów na uniwersyteckich zawodach robotów, rozgrywanych w pobliżu analogu bazy marsjańskiej na pustyni w stanie Utah, w USA. W zawodach wystartowały w sumie 23 drużyny.
  • 2014-06-13

   Profesor Ryszard Kowalczyk, wybitny specjalista z zakresu konstrukcji betonowych, w przeszłości wykładowca i dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska otrzymał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej.
  • 2014

   sala koncertowa Filharmonii podczas koncertu jubileuszowego PB1 grudnia 2014 r. Politechnika Białostocka świętuje 65-lecie. Podczas głównej uroczystości wręczane są odznaczenia resortowe i uczelniane, wręczane dyplomy związane z awansami naukowymi oraz nagrody okolicznościowe. PlatonTV prezentuje film pt. „Uczelnia ludzi z pasją”. W Filharmonii Podlaskiej odbywa się znakomity koncert Chóru Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej. Pod kierunkiem uznanego fotografa Piotra Sawickiego powstaje wystawa dokumentująca działalność uczelni pt. „Śmiałość i determinacja”.
   Relacja z uroczystości: Święto Szkoły 2014 PlatonTV.
  • 2015

   30 stycznia 2015 r., podczas jubileuszu 65-lecia Wydziału Elektrycznego, do użytku oddano Centrum Badawczo–Dydaktyczne. Inwestycja, której koszt przekroczył 7 mln zł, została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
  • 2015

   19 lutego 2015 roku tytuł Profesora Honorowego Politechniki Białostockiej otrzymał profesor Tadeusz Citko – wybitny naukowiec i dydaktyk, długoletni pracownik Wydziału Elektrycznego, Rektor Politechniki Białostockiej trzech kadencji.
  • 2015

   29 kwietnia 2015 r. odbyło się seminarium naukowe dedykowane pamięci profesora Mikołaja Busłowicza. Wybitny naukowiec, długoletni pracownik Wydziału Elektrycznego i osoba zasłużona dla rozwoju uczelni otrzymał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej. Jego imię otrzymuje także Aula 030 na Wydziale Elektrycznym.
  • 2015

   8 października 2015 r. otwarte zostaje Innowacyjne Centrum Dydaktyczno-Badawcze Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej INNO-EKO-TECH. W budynku zlokalizowanym przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska znalazło się 36 nowoczesnych laboratoriów i blisko 700 stanowisk badawczych. Inwestycja kosztowało blisko 90 mln złotych, z czego 99% to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  • 2015

   10 listopada 2015 roku następuje uroczyste oddanie do użytku Centrum Naukowo-Badawcze Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Inwestycja powstała w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Budynek ma powierzchnię całkowitą 1060,4 m2 i kubaturę 4490 m3. W nowym obiekcie znalazły się sala seminaryjna i cztery nowoczesne laboratoria badawcze.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.