Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki

Kontakt

Kierownik mgr Irena Werdoni – pok. 233

85 746 90 24
i.werdoni [at] pb.edu.pl


mgr inż. Agata Gawryluk – pok. 229

85 746 90 38
a.gawryluk [at] pb.edu.pl  

 1. Koordynacja spraw związanych z dokumentacją przebiegu i ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia;
 2. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w drugiej instancji w sprawach dotyczących toku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich;
 3. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach związanych z przyznawaniem stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych;
 4. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie:
  • Regulaminu Studiów;
  • Regulaminu Studiów Doktoranckich,
  • trybu postępowania przy przyznawaniu stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego,
  • wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia;
  • zasad i sposobu sporządzania dyplomów i suplementu do dyplomu, w tym w tłumaczeniu na język angielski;
  • zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej;
  • ustalenia wysokości jednorazowych opłat za wydanie przez PB dokumentów związanych z tokiem studiów;
  • umowy o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej;
  • zasad odbywania stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego w PB,
 5. koordynowanie działań w zakresie programu międzyuczelnianej wymiany studentów – MOSTECH;
 6. pomoc w interpretacji i stosowaniu regulacji prawnych z zakresu toku studiów, studiów doktoranckich.

Głafira Gawryluk – pokój 231

85 746 90 36
g.gawryluk [at] pb.edu.pl  

 1. Rozliczanie godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 2. sporządzanie zestawień zbiorczych planowanych i wykonanych przez nauczycieli akademickich godzin dydaktycznych, w tym godzin ponadwymaiarowych, wysokości dopłat do wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia i jednorazowego wynagrodzenia;
 3. prowadzenie albumu studenta i księgi dyplomów;
 4. przygotowywanie statystyki na potrzeby PFRON – studenci niepełnosprawni;
 5. współpraca z wydziałowymi komisjami ds. rozkładów zajęć dydaktycznych rozkład zajęć – opracowywanie wytycznych do rozkładu;
 6. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie:
  • zasad organizacji procesu dydaktycznego,
  • rozliczania godzin dydaktycznych zrealizowanych przez nauczycieli akademickich;
 7. pomoc w interpretacji i stosowaniu regulacji prawnych z zakresu zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich.

mgr Małgorzata Jeglińska-Krupa

85 746 90 38
m.krupa [at] pb.edu.pl  

 1. Koordynacja spraw związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;
 2. współpraca z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów w zakresie podziału funduszu pomocy materialnej oraz określeniem stawek stypendialnych w danym roku akademickim;
 3. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie:
  • regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
  • opłat za usługi edukacyjne,
  • harmonogramu roku akademickiego,
  • wzorów umów o warunkach odpłatności za studia studentów i doktorantów (w tym cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach odpłatności),
  • zasad pobierania oraz trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne,
  • powoływania Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej,
  • powoływania Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej;
 4. koordynacja spraw związanych ze stypendium ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia; 
 5. koordynacja spraw związanych z wyłanianiem 10% najlepszych absolwentów studiów i studiów doktoranckich – kredyty i pożyczki studenckie;
 6. obsługa administracyjna Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej; 
 7. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Rektora w sprawach dotyczących zwolnień studentów cudzoziemców z opłat za usługi edukacyjne;
 8. sporządzanie projektów decyzji Rektora w sprawach zmiany warunków odbywania studiów przez cudzoziemców;
 9. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Rektora wskutek rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy – stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów;
 10. przygotowywanie statystyk na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Straży Granicznej i innych zewnętrznych instytucji w zakresie liczb studentów i doktorantów oraz pomocy materialnej oraz cudzoziemców;
 11. obsługa zintegrowanego systemu informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” w zakresie sprawozdania rektora z działalności uczelni, uprawień do prowadzenia studiów, uruchomionych kierunków studiów, statystyki GUS S-10, S-11 oraz S-12;
 12. współpraca z Uczelnianym Centrum Informatycznym w zakresie udostępniania w USOS wzorów decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej oraz raportów statystycznych

mgr Agnieszka Lisowska – pok. 227

85 746 90 39
a.lisowska [at] pb.edu.pl  

 1. Współpraca z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów i nadzór nad sprawami w zakresie:
  • planowania funduszu na działalność samorządów na dany rok,
  • wydatkowania środków przeznaczonych na działalność,
  • formalnej poprawności podejmowanych działań;
 2. koordynacja spraw związanych z wydatkowaniem środków na dofinansowanie kół naukowych oraz inicjatyw studenckich i doktoranckich;
 3. pomoc w interpretacji i stosowaniu regulacji prawnych z zakresu finansowania działalności Samorządu Studentów i  Samorządu Doktorantów oraz projektów uczelnianych organizacji studenckich, w tym kół naukowych; 
 4. obsługa wszystkich wydziałów w zakresie wpisania koła naukowego do rejestru i sprawozdawczości kół naukowych z działalności;
 5. obsługa administracyjna:
  • Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów,
  • Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów,
  • Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów;
 6. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o przebiegu studiów byłych studentów PB;
 7. koordynacja spraw związanych z Konkursami organizowanymi/współorganizowanymi przez Uczelnię, w tym Konkursem na Najlepszego Studenta i Konkursem na Najlepszego Doktoranta.

inż. Agnieszka Romaniuk – pok. 227

85 746 90 39
a.romaniuk [at] pb.edu.pl  

 1. Obsługa wszystkich wydziałów w zakresie:
  • umów cywilnoprawnych związanych z działalnością dydaktyczną,
  • oceny nauczycieli akademickich – działalność dydaktyczno-organizacyjna,
  • rezerwacji ogólnodostępnych sal dydaktycznych;
 2. Pomoc w interpretacji i stosowaniu regulacji prawnych z zakresu zawierania  umów cywilnoprawnych oraz oceny nauczycieli akademickich.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.