Regulamin rekrutacji 2020/2021

Regulamin rekrutacji kandydatów

do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego

Politechniki Białostockiej na rok szkolny 2020/2021

 

 1. Rekrutacja do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji, co oznacza, że Liceum nie wlicza się do trzech szkół publicznych, które kandydat wybiera w procesie rekrutacji elektronicznej.
 2. Do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Komisję Rekrutacyjną i ustala jej regulamin pracy ujęty w załączniku nr 2.
 3. Limit miejsc w klasach pierwszych Liceum w roku szkolnym 2020/2021 wynosi  52
 4. Absolwenci szkół podstawowych zainteresowani przystąpieniem do procesu rekrutacji zobowiązani są do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji ujętym w załączniku
  nr 1, kwestionariusza zgłoszenia do Liceum (do pobrania na stronie internetowej Liceum w zakładce rekrutacja).
 5. W celu potwierdzenia chęci uczęszczania do Liceum należy w dniach 26 czerwca – 30 czerwca 2020 r. 
  w godzinach 8:00 – 15:00
  uzupełnić złożony kwestionariusz o następujące dokumenty:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • dwa podpisane zdjęcia i zdjęcie w formie elektronicznej
 • zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułów laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułów laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty z  przedmiotów : matematyka, fizyka, chemia, informatyka.

     6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych

         o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami na podstawie art. 22 

         ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka są przyjmowani

        do Liceum poza postępowaniem rekrutacyjnym.

 1. Rekrutacja na pozostałe wolne miejsca przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności o przyjęciu do Liceum decyduje liczba punktów obliczona na podstawie następującego wzoru (L):

 

L = 20 x Ś + 0,5 x EM + 0,25 x E

 

Ś – średnia arytmetyczna z ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, j. polski, j. angielski;

EM – wynik uzyskany z matematyki na egzaminie ósmoklasisty (wyrażony w procentach) zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach z egzaminu.

E – suma uzyskanych wyników na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego i języka angielskiego (wyrażonych w procentach) zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu).

 1. Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Komisja Rekrutacyjna ustala listę kandydatów i przeprowadza z nimi rozmowę. Brak zgłoszenia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną jest równoznaczne z jego rezygnacją o ubieganie się o przyjęcia do Liceum.
 2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo przyjęcia mają osoby z niepełnosprawnością.
 3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 4. Ostateczna lista kandydatów przyjętych do Liceum zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy sekretariacie szkoły (ul. Wiejska 45 B pok. 20) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.