Regulamin rekrutacji 2021/2022

Regulamin rekrutacji kandydatów

do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Politechniki Białostockiej na rok szkolny 2021/2022

 

1. Rekrutacja do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej (zwanego dalej Liceum), odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji, co oznacza, że Liceum nie wlicza się do trzech szkół publicznych, które kandydat wybiera w procesie rekrutacji elektronicznej.

2. Do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Komisję Rekrutacyjną i ustala jej Regulamin pracy (zał. nr 3 do niniejszego Regulaminu).

3. Limit miejsc w klasach pierwszych Liceum w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 52.

4. Absolwenci szkół podstawowych zainteresowani przystąpieniem do procesu rekrutacji zobowiązani są do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji (zał. nr 1), Kwestionariusza zgłoszenia do Liceum (zał. nr 2).

5. W celu potwierdzenia chęci podjęcia nauki w Liceum należy w dniach 25 czerwca – 14 lipca 2021 r. w godzinach 8:00 – 15:00 uzupełnić Kwestionariusz zgłoszenia o następujące dokumenty:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– dwa podpisane zdjęcia i zdjęcie w formie elektronicznej
– zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułów laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułów laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, chemia.

6. W przypadku większej liczby kandydatów, niż limit miejsc, o przyjęciu do Liceum decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, obliczona na podstawie następującego wzoru (L):

L = 20 x Ś + 0,8 x EM + 0,25 x E

Ś – średnia arytmetyczna z ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, j. polski, j. angielski;
EM – wynik uzyskany z matematyki na egzaminie ósmoklasisty (wyrażony w procentach) zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach z egzaminu.
E – suma uzyskanych wyników na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego i języka angielskiego (wyrażonych w procentach) zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu)

7. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka otrzymują w postepowaniu rekrutacyjnym dodatkowo 100 punktów za zdobyty tytuł z każdego z wymienionych konkursów.

8. Komisja Rekrutacyjna ustala listę kandydatów przyjętych na poszczególne profile.

9. Profile zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie 8 uczniów. Przy mniejszej liczbie uczniów decyzję o uruchomieniu profilu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

10. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów, pierwszeństwo przyjęcia mają osoby z niepełnosprawnością.

11. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca z uwzględnieniem utworzonych profili.

12. Ostateczna lista kandydatów przyjętych na poszczególne profile do Liceum zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy Sekretariacie Szkoły (ul. Wiejska 45 A pok. 20B) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.