Regulamin rekrutacji 2020/2021

Regulamin rekrutacji kandydatów

do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego

Politechniki Białostockiej na rok szkolny 2020/2021

 

  1. Rekrutacja do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji, co oznacza, że Liceum nie wlicza się do trzech szkół publicznych, które kandydat wybiera w procesie rekrutacji elektronicznej.
  2. Do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Komisję Rekrutacyjną i ustala jej regulamin pracy ujęty w załączniku nr 2.
  3. Limit miejsc w klasach pierwszych Liceum w roku szkolnym 2020/2021 wynosi  52
  4. Absolwenci szkół podstawowych zainteresowani przystąpieniem do procesu rekrutacji zobowiązani są do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji ujętym w załączniku nr 1, kwestionariusza zgłoszenia do Liceum (do pobrania na stronie internetowej Liceum w zakładce rekrutacja).
  5. W celu potwierdzenia chęci uczęszczania do Liceum należy w dniach 26 czerwca – 10 lipca 2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00 uzupełnić złożony kwestionariusz o następujące dokumenty:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • dwa podpisane zdjęcia i zdjęcie w formie elektronicznej,
  • zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułów laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułów laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka.

     6. W dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2020 r. w godzinach 8:00- 15:00 należy uzupełnić złożony kwestionariusz o oryginał  zaświadczenia o
         wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     7. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych

         o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami na podstawie art. 22 

         ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka są przyjmowani

        do Liceum poza postępowaniem rekrutacyjnym.

     8. W przypadku większej ilości kandydatów niż ilość miejsc , o przyjęciu do Liceum decyduje liczba punktów obliczona na podstawie
          następującego wzoru (L):

 

L = 20 x Ś + 0,5 x EM + 0,25 x E

 

Ś – średnia arytmetyczna z ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, j. polski,
j. angielski;

EM – wynik uzyskany z matematyki na egzaminie ósmoklasisty (wyrażony w procentach) zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach z egzaminu.

E – suma uzyskanych wyników na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego i języka angielskiego (wyrażonych w procentach) zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu).

      9. Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych kandydatów. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo przyjęcia mają osoby z niepełnosprawnością

          oraz osoby wyłonione w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. 

    10. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.  

    11. Ostateczna lista kandydatów przyjętych do Liceum zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie szkoły
          (ul. Wiejska 45B) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji lub w szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniach, ogłoszona na stronie internetowej
          szkoły.

    12. W dniach 24-31 sierpnia 2020r. zostaną zorganizowane spotkania uczniów z psychologiem szkoły. Informacja na ten temat będzie przekazana telefonicznie
          przez pracowników sekretariatu szkoły.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.