Dokumenty rekrutacyjne

Komplet dokumentów na studia drugiego stopnia:

 • ankieta osobowa;
 • podanie o elektroniczną legitymację studencką PB – w przypadku, gdy kandydat jej nie posiada;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów);
 • suplement do dyplomu; w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu –  wypis wszystkich ocen z indeksu potwierdzony przez dziekanat;
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, wystawione przez dziekanat, gdy nie została ona wyszczególniona w innym dokumencie;
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunkach studiów, na których zaświadczenie jest wymagane; zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy kandydat ma obowiązek złożyć w odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub we właściwym dziekanacie najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych;
 • dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji;
 • dowód wniesienia opłaty za legitymację – w przypadku kandydatów, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej;
 • oświadczenie kandydata w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki Białostockiej;
 • przy ubieganiu się o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu świadectw, oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu uczestnika lub medalisty zawodów sportowych;
 • poświadczona przez Politechnikę Białostocką kserokopia dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne.

Przy ubieganiu się o przyjecie na studia na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie za granicą, dokument ten musi być:

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 2. uznany w trybie nostryfikacji; nostryfikacji nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane za równorzędne z odpowiednim dokumentem wydanym w Polsce na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 3. w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentu, na podstawie którego kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, Politechnika Białostocka ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów;

Wymagane dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych,
  lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
  lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument,
  lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.

Dokumenty należy składać w białej, tekturowej, wiązanej teczce, na której umieścić należy następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, wybrany kierunek i formę studiowania (studia stacjonarne, niestacjonarne) oraz poziom studiów (studia drugiego stopnia).

Przy składaniu dokumentów kandydaci zakwalifikowani na kierunki: architektura, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria rolno-spożywcza i leśna, inżynieria środowiska, leśnictwo, logistyka, matematyka stosowana, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji otrzymają skierowanie na badania lekarskie do placówek medycyny pracy:
Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań – wersja dostępna cyfrowo (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 225 KB)

Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań (PDF, wersja skanowana, 309 KB)

Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy należy złożyć we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w dziekanacie Wydziału, najpóźniej do pierwszego dnia roku akademickiego.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Przez złożenie dokumentów rozumie się doręczenie dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów w Politechnice Białostockiej.

Podczas składania kompletu dokumentów, kandydat zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
W przypadku gdy dokumenty w imieniu kandydata składa inna osoba, powinna ona okazać do wglądu kserokopie dowodu osobistego kandydata.

ZDJĘCIE DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
Pełny opis wraz z przykładami możesz znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportuZdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego.
Oto one:

 • Uwagi techniczne

  • Zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
  • Tło powinno być białe, gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
  • Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
  • Preferowane jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm o odpowiedniej jakości. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje. Jeśli wgrane zdjęcie ma niewłaściwe proporcje, możliwe będzie wykadrowanie go w systemie.
 • Ogólne informacje

  • zdjęcie powinno być aktualne,
  • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie ciebie,
  • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę,
  • zdjęcie powinno przedstawiać wizerunek nie dalej niż do górnej części barków,
  • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

Pliki do pobrania:

Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań – wersja dostępna cyfrowo (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 225 KB)

Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań (PDF, wersja skanowana, 309 KB)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.