Dokumenty rekrutacyjne

Komplet dokumentów na studia drugiego stopnia:

 • ankieta osobowa;
 • podanie o elektroniczną legitymację studencką PB – w przypadku, gdy kandydat jej nie posiada;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów);
 • suplement do dyplomu; w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu –  wypis wszystkich ocen z indeksu potwierdzony przez dziekanat;
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, wystawione przez dziekanat, gdy nie została ona wyszczególniona w innym dokumencie;
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunkach studiów, na których zaświadczenie jest wymagane; zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy kandydat ma obowiązek złożyć w odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub we właściwym dziekanacie najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych;
 • dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji;
 • dowód wniesienia opłaty za legitymację – w przypadku kandydatów, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej;
 • oświadczenie kandydata w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki Białostockiej;
 • przy ubieganiu się o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu świadectw, oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu uczestnika lub medalisty zawodów sportowych;
 • poświadczona przez Politechnikę Białostocką kserokopia dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne.

Przy ubieganiu się o przyjecie na studia na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie za granicą, dokument ten musi być:

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 2. uznany w trybie nostryfikacji; nostryfikacji nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane za równorzędne z odpowiednim dokumentem wydanym w Polsce na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 3. w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentu, na podstawie którego kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, Politechnika Białostocka ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów;

Wymagane dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych,
  lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
  lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument,
  lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.

Dokumenty należy składać w białej, tekturowej, wiązanej teczce, na której umieścić należy następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, wybrany kierunek i formę studiowania (studia stacjonarne, niestacjonarne) oraz poziom studiów (studia drugiego stopnia).

Przy składaniu dokumentów kandydaci zakwalifikowani na kierunki: architektura, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria rolno-spożywcza i leśna, inżynieria środowiska, leśnictwo, logistyka, matematyka stosowana, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji otrzymają skierowanie na badania lekarskie do placówek medycyny pracy(Wykaz placówek wykonujących bezpłatne badania (376 KB)).

Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy należy złożyć we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w dziekanacie Wydziału, najpóźniej do pierwszego dnia roku akademickiego.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Przez złożenie dokumentów rozumie się doręczenie dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów w Politechnice Białostockiej.

Podczas składania kompletu dokumentów, kandydat zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
W przypadku gdy dokumenty w imieniu kandydata składa inna osoba, powinna ona okazać do wglądu kserokopie dowodu osobistego kandydata.

ZDJĘCIE DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do przesłania poprzez IRK zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (zakładka „prześlij zdjęcie do legitymacji”).

Zdjęcie musi być wykonane zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Wymagane jest zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 x 2,5 cm (takie zdjęcie nie będzie wymagało kadrowania podczas wczytywania do IRK). Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje (takie zdjęcie może wymagać odpowiedniego wykadrowania podczas jego wczytywania do IRK.

 

Pliki do pobrania:

Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań (376 KB)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.