Dokumenty rekrutacyjne

Komplet dokumentów na studia pierwszego stopnia:

 • ankieta osobowa;
 • podanie o elektroniczną legitymację studencką PB (ELS PB) – w przypadku, gdy kandydat jej nie posiada;
 • świadectwo dojrzałości lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty lub w przypadku osób zdających maturę przed 2007 rokiem świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunkach studiów, na których zaświadczenie jest wymagane; zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy kandydat ma obowiązek złożyć w odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub we właściwym dziekanacie najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych;
 • dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji;
 • dowód wniesienia opłaty za legitymację, gdy kandydat nie posiada ELS PB;
 • oświadczenie kandydata w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki Białostockiej;
 • przy ubieganiu się o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu świadectw, oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu:
  1. laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,
  2. uczestnika lub medalisty zawodów sportowych,
  3. laureata konkursu międzynarodowego,
  4. laureata konkursu organizowanego przez Politechnikę Białostocką;
 • zgoda rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią;
 • poświadczona przez Politechnikę Białostocką kserokopia dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne.

Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie wydanego za granicą, dokument ten musi być:

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille,
 2. uznany w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty za dokument potwierdzający wykształcenie; uznaniu nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
 3. w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentu, na podstawie którego kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, Politechnika Białostocka ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów;

Wymagane dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych,
  lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
  lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument,
  lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.

Dokumenty należy składać w białej, tekturowej, wiązanej teczce, na której umieścić należy następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, wybrany kierunek i formę studiowania (studia stacjonarne, niestacjonarne) oraz poziom studiów (studia pierwszego stopnia).

Przy składaniu dokumentów kandydaci zakwalifikowani na kierunki: architektura, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, ekoenergetyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, elektrotechnika – studia dualne, gospodarowanie zasobami i odpadami, grafika, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania,  inżynieria meblarstwa, inżynieria rolno-spożywcza,  inżynieria środowiska, leśnictwo, logistyka, matematyka stosowana, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, mechatronics, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług otrzymają skierowanie na badania lekarskie do placówek medycyny pracy (Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań).

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Przez złożenie dokumentów rozumie się doręczenie dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów w Politechnice Białostockiej.

Podczas składania kompletu dokumentów, kandydat zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
W przypadku gdy dokumenty w imieniu kandydata składa inna osoba, powinna ona okazać do wglądu kserokopie dowodu osobistego kandydata.

ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI ELEKTRONICZNEJ

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do przesłania poprzez IRK zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (zakładka „prześlij zdjęcie do legitymacji”).

Zdjęcie musi być wykonane zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Wymagane jest zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 x 2,5 cm (takie zdjęcie nie będzie wymagało kadrowania podczas wczytywania do IRK). Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje (takie zdjęcie może wymagać odpowiedniego wykadrowania podczas jego wczytywania do IRK).

 

Pliki do pobrania:

Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań (376 KB)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.