Gospodarka przestrzenna – studia II stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

dyplomSTUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne, które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

 
kandydaciW celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osoba na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

 

dokumentSPECJALNOŚĆ:

 • GOSPODAROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • GEOINFORMACJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

ksiazkiNa tym kierunku uzyskasz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu wiedzę z zakresu administracji, polityki przestrzennej, współpracy z regionami europejskimi niezbędną do pełnienia funkcji związanych z analizą, oceną i projektowaniem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury.

Będziesz posiadał kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne. Zrozumiesz uwarunkowania społeczne i interkulturowe swojej działalności. Dzięki temu będziesz przygotowany do:

 • opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych oraz regionów, euroregionów i kraju
 • konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych
 • sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych
 • współpracy przy konstruowaniu europejskiej perspektywy rozwoju przestrzennego
 • pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w
 • zakresie współpracy regionalnej
 • zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami
 • opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu marketingu terytorialnego
 • planowania ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej oraz prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele
 • stosowania metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem przestrzenią

Jako absolwent specjalności Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami dodatkowo otrzymasz niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami i finansami nieruchomości, wyceny nieruchomości, analiz rynku nieruchomości, jak też doradztwa i pośrednictwa na rynku nieruchomości (włącznie z komputerowym wspomaganiem tych procesów), co da użyteczne kompetencje związane z różnymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki, zarządzania i obrotu nieruchomościami. Ponadto posiądziesz wiedzę dotyczącą funduszy pomocowych i dopłat UE w finansowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, w tym z możliwościami, warunkami oraz sposobami uzyskania dofinansowania. W rezultacie będziesz przygotowany do aktywności zawodowej w zakresie gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, a ponadto do przyszłej działalności związanej z wyceną nieruchomości.

Natomiast jako absolwent specjalności Geoinformacja i planowanie przestrzenne dodatkowo uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu planowania przestrzennego na obszarach zurbanizowanych i obszarach otwartych, wykorzystania w pracach planistycznych systemów geoinformacyjnych oraz prowadzenia z ich użyciem specjalistycznych analiz przestrzennych, kształtowania krajobrazu miast i wsi, zasad tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak też związanych z tym procedur prawnych i decyzyjnych. Będziesz posiadał niezbędną wiedzę dotyczącą unijnych źródeł finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, jak też warunków i sposobów uzyskania dofinansowania. W rezultacie będziesz przygotowany do aktywności zawodowej w zakresie planowania przestrzennego i sporządzania związanych z tym opracowań planistycznych.

 

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej
 • pracownie projektowych
 • przedsiębiorstwa związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości
 • agencje rozwoju
 • firmy konsultingowe i doradcze
 • firmy otoczenia biznesu
 • instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojoweh
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej
 • instytucje i agencje Unii Europejskiej

Zobacz: Plany studiów

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.