W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

FAQ – Pomoc dla kandydatów

Rejestracja

Jeśli kandydat błędnie zaznaczył przedmioty maturalne i termin zapisu na studia jeszcze nie upłynął, wówczas należy:
a) wypisać się z kierunku/kierunków, na które kandydat jest zapisany,
b) dokonać niezbędnych zmian na liście przedmiotów maturalnych,
c) ponownie potwierdzić zdawane egzaminy oraz zapisać się na wybrany kierunek/kierunki studiów.

W pozostałych przypadkach zauważony błąd należy niezwłocznie zgłosić do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Jest to egzamin dojrzałości, w którym wynik matury wyrażony jest oceną w skali 1-6 lub 2-5.

Jeżeli kandydat nie może zalogować się do systemu, może wynikać to z błędów powstałych podczas wpisywania adresu e-mail lub hasła.

Jeżeli kandydat nie pamięta hasła, może skorzystać z opcji „odzyskiwanie hasła” (funkcja dostępna jest pod formularzem logowania użytkownika).

Jeżeli powyższe nie pomoże, to należy wysłać wiadomość na adres rekrutacja@pb.edu.pl z adresu, który został podany w systemie IRK zgodnie ze wzorem.

Temat wiadomości: problem z logowaniem, zapomniane hasło dostępu
Treść wiadomości: Problem z logowaniem, zapomniane hasło dostępu
Imię: …………………
Nazwisko: …………………
Adres e-mail: ………………………

Po wysłaniu wiadomości kandydatowi zostanie przesłane nowe hasło. Po zalogowaniu się do systemu zaleca się natychmiastową zmianę hasła na własne.

Jeśli kandydat błędnie zaznaczył rodzaj dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów i termin zapisu na studia jeszcze nie upłynął, wówczas należy:
a) wypisać się z kierunku/kierunków, na które kandydat jest zapisany,
b) na liście przedmiotów maturalnych zaznaczyć wszystkie przedmioty w polu „brak”,
c) w danych osobowych zmienić rodzaj dokumentu na prawidłowy,
d) ponownie wypełnić listę przedmiotów zdawanych na maturze, potwierdzić zdawane egzaminy oraz zapisać się na wybrany kierunek/kierunki studiów.

W pozostałych przypadkach zauważony błąd należy niezwłocznie zgłosić do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.


Badania lekarskie

Politechnika Białostocka wystawia skierowanie na badania lekarskie kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia otrzyma skierowanie od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w momencie składania kompletu dokumentów lub pocztą wraz z informacją o wpisie na listę studentów.

Kandydat zgłaszający się na badania powinien posiadać:

 • skierowanie na badania w oryginale, wystawione przez Politechnikę Białostocką, podpisane własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną,
 • dokument tożsamości,
 • karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań diagnostycznych (jeżeli posiada),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada),
 • bilans ucznia (jeżeli posiada),
 • pojemnik z płynem do soczewek (w przypadku osób używających soczewek).

Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z zaświadczeniem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na przeprowadzenie badań. Zgoda powinna być złożona w obecności przedstawiciela placówki przeprowadzającej badanie po identyfikacji osoby składającej odpowiednie oświadczenie.


Dokumenty

Dokumenty składa się po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w terminach zgodnych z harmonogramem. Uwaga! Niezłożenie kompletu dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w kolejnych uzupełnieniach listy osób zakwalifikowanych.


Egzaminy wstępne

Na egzamin wstępny z rysunku należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, gdy opłata ta nie jest widoczna na koncie kandydata w IRK, zestaw ołówków i gumkę do ścierania.

Kandydaci zdający egzamin z rysunku na kierunek grafika dodatkowo powinni zabrać ze sobą materiały niezbędne do wykonania zadań w wybranej przez siebie technice odręcznej.

Zabrania się wnoszenia na egzamin telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.


Zdjęcie do legitymacji elektronicznej

Pełny opis wraz z przykładami możesz znaleźć pod adresem: obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.

Zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego. Oto one:

Uwagi techniczne:

 • Zdjęcie powinno być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
 • Tło powinno być białe, gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
 • Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
 • Preferowane jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm o odpowiedniej jakości. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje. Jeśli wgrane zdjęcie ma niewłaściwe proporcje, możliwe będzie wykadrowanie go w systemie.

Ogólne informacje:

 • zdjęcie powinno być aktualne,
 • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie ciebie,
 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę,
 • zdjęcie powinno przedstawiać wizerunek nie dalej niż do górnej części barków,
 • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

Akademiki


Priorytety

Priorytety są oznaczeniem ważności kierunku w trakcie procesu rekrutacyjnego. Przypisanie kierunkowi pierwszego priorytetu oznacza, że kierunek jest najważniejszy i na tym kierunku kandydat najbardziej chce studiować. Kierunki oznaczone priorytetami niższymi to kierunki „rezerwowe”.
Uwaga! Decyzja dotycząca wyboru priorytetów powinna być przemyślana, ponieważ ma ona wpływ na cały przebieg rekrutacji.

Jeśli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na tzw. kierunek „rezerwowy”, czyli oznaczony priorytetem niższym niż pierwszy, powinien donieść w terminie zgodnym z harmonogramem komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i poczekać na uzupełnienie i ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Istnieje możliwość, że kandydat zakwalifikowany na kierunek „rezerwowy” w trakcie kolejnych uzupełnień list awansuje na kierunek oznaczony priorytetem wyższym.

Proces uzupełniania list będzie automatyczny i udział w nim wezmą wszyscy zapisani na dany kierunek kandydaci (z wyłączeniem kandydatów zakwalifikowanych na kierunek oznaczony priorytetem pierwszym oraz kandydatów, którzy po wcześniejszym zakwalifikowaniu nie potwierdzili chęci studiowania, czyli nie dostarczyli kompletu dokumentów).


Opłaty

Opłata za legitymację uiszczana jest przez osoby zakwalifikowane na studia, przed złożeniem kompletu dokumentów (dowód wniesienia tej opłaty jest jednym z wymaganych dokumentów).

W przypadku wniesienia opłaty na niewłaściwe konto, należy niezwłocznie zgłosić się z potwierdzeniem dokonania wpłaty do Kwestury PB (ul. Wiejska 45A, pok. 25). Uwaga! Brak informacji o wpłacie kandydata skutkuje pominięciem go w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Jeżeli opłata za przeprowadzenie rekrutacji nie wpłynęła na konto kandydata (nie jest widoczna na koncie indywidualnym kandydata w systemie IRK) na trzy dni przed ogłoszeniem listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia lub przed egzaminem wstępnym, kandydat zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć kopię dowodu wpłaty osobiście, faxem lub drogą elektroniczną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.


Cudzoziemcy

Legalizacja to uwierzytelnienie dokumentu wydanego za granicą.

Legalizacji świadectw/dyplomów dokonuje:

 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub  
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112,poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączonym do dokumentu.

Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie .

 

 

Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) tworzą państwa:

 • Unii Europejskiej (UE): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
 • Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria;
 • oraz Australia, Chile, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia, Turcja, USA.

Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych,
  lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
  lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument,
  lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.

Opłata dla cudzoziemców za przeprowadzenie rekrutacji  na studia wynosi:

 • 150 złotych – kandydaci zdający egzamin wstępny z rysunku,
 • 100 złotych – kandydaci zdający egzamin z języka polskiego,
 • 85 złotych – pozostali kandydaci.

Opłata za legitymację wynosi 22 zł.


Kształcenie zdalne

W obliczu stanu epidemii nie można wykluczyć sytuacji, że w trakcie roku akademickiego kształcenie bezpośrednie w Politechnice Białostockiej zostanie częściowo lub całkowicie zastąpione nauczaniem zdalnym.

W celu korzystania z metod i technik kształcenia na odległość oraz osiągania założonych efektów kształcenia, zaleca się posiadanie:

 • komputera/laptopa,
 • kamerki,
 • mikrofonu,
 • stałego łącza internetowego.

Więcej informacji na temat kształcenia zdalnego znajduje się na stronie Kształcenie zdalne.