Potwierdzenie efektów uczenia się

Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 1. Osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 2. Osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia;
 3. Osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Potwierdzanie efektów uczenia się z określonych form zajęć i praktyk przeprowadza się w formie egzaminu teoretycznego lub praktycznego. Rada wydziału określa zasady i warunki przeprowadzania egzaminów potwierdzających efekty uczenia się oraz przedmioty, które będą podlegać potwierdzaniu.

Potwierdzaniu podlegają efekty z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Każda forma zajęć potwierdzana jest przy użyciu odpowiednich narzędzi, określonych przez radę wydziału w zasadach i warunkach przeprowadzania egzaminów potwierdzających efekty uczenia się.

Końcowym efektem procesu potwierdzania efektów uczenia się jest wystawienie ocen kandydatowi z każdej formy zajęć i praktyk podlegających potwierdzaniu, zgodnie z kryteriami oceniania studenta obowiązującymi na wydziale. Oceny te są podstawą wyliczania średniej ocen ze studiów zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów.

 

 

Wykaz kierunków

 • budownictwo – studia II stopnia
 • inżynieria środowiska – studia II stopnia
 • ekoenergetyka – studia I stopnia
 • elektronika i telekomunikacja – studia I i II stopnia
 • elektrotechnika – studia I i II stopnia
 • automatyka i robotyka – studia II stopnia, stacjonarne
 • inżynieria biomedyczna – studia II stopnia, stacjonarne
 • mechanika i budowa maszyn – studia II stopnia, stacjonarne
 • mechatronika – studia II stopnia, stacjonarne
 • leśnictwo– studia I  i II stopnia, niestacjonarne

Odpłatność

Za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się Uczelnia pobiera opłaty.

Wysokość opłaty, którą wnosi osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się,  wynosi 300 zł za każdą potwierdzaną formę zajęć z danego przedmiotu.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Uczelni przed przystąpieniem do procesu potwierdzania efektów uczenia się, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.

Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku procesu potwierdzania efektów uczenia się.


Warunki rekrutacji

Osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się w Politechnice Białostockiej, przyjmowane są na studia na podstawie oceny komisji weryfikującej z uwzględnieniem rankingu kandydatów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się obowiązany jest do dokonania, w terminach określonych harmonogramem rekrutacji (studia I stopniastudia II stopnia) następujących czynności:

 1. Zarejestrowanie i zapisanie się kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK);
 2. Wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty rekrutacyjnej studia I stopniastudia II stopnia);
 3. Złożenia zaświadczenia o uzyskanym wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
 4. Złożenia kompletu dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia studiowania (komplet dokumentów studia I stopniastudia II stopnia).

Potwierdzanie efektów – krok po kroku

Kandydat ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się składa do Dziekana wydziału wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów – Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (62 KB).

Do wniosku kandydat dołącza:

 1. Dokumenty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji w kształceniu poza systemem studiów, tj.:
  1. świadectwo dojrzałości, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia,
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia lub o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I stopnia lub II stopnia;
 2. Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 170g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności:
  1. potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowiska oraz realizowane zakresy zadań,
  2. opis doświadczenia zawodowego;
 3. Dokumenty potwierdzające odbyte staże, kursy, szkolenia, egzaminy zdane poza systemem szkolnictwa wyższego;
 4. Wykaz form zajęć oraz praktyk, których efekty będą podlegać potwierdzeniu.

Wniosek składany jest w terminie do:

31 marca – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w semestrze zimowym.
31 października – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w semestrze letnim.

Możliwe jest tylko jednorazowe ubieganie się o potwierdzenie efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w danym cyklu kształcenia.


Kontakt

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o potwierdzanie efektów uczenia się.Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.