Potwierdzenie efektów uczenia się

Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

Potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów to proces oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych danej osoby, przeprowadzany w celu zaliczenia tej osobie określonych form i zajęć oraz praktyk wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się oraz liczby punktów ECTS przewidzianych w programie studiów bez konieczności jej uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

 1. Co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz posiadającej dokumenty:
  a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  b) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  c) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  d) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do obiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.);
  e)  świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w lit d;
  f) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia
  g) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;
 2. Kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 3. Kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia’
 4. Kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

Podstawą potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów jest odniesienie posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych danej osoby do efektów uczenia się osiąganych w procesie kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów, w konkretnym cyklu kształcenia.

 

 

Wykaz kierunków

 • Budownictwo – studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Inżynieria środowiska – studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Leśnictwo – studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Ekoenergetyka – studia pierwszego stopnia stacjonarne
 • Elektronika i telekomunikacja – studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne i studia drugiego stopnia niestacjonarne
 • Elektrotechnika – studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne i studia drugiego stopnia niestacjonarne
 • Automatyka i robotyka – studia drugiego stopnia stacjonarne
 • Inżynieria biomedyczna – studia drugiego stopnia stacjonarne
 • Mechanika i budowa maszyn – studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Mechatronika – studia drugiego stopnia stacjonarne

Odpłatność

Za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się Uczelnia pobiera opłaty.

Wysokość opłaty, którą wnosi osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się,  wynosi 300 zł za każdą potwierdzaną formę zajęć z danego przedmiotu.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Uczelni przed przystąpieniem do procesu potwierdzania efektów uczenia się, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.

Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku procesu potwierdzania efektów uczenia się.


Warunki rekrutacji

Kandydat, któremu potwierdzono efekty uczenia się według zasad określonych w Uchwale w sprawie określenia organizacji potwierdzenia efektów uczenia się w Politechnice Białostockiej, przyjmowany jest na studia na podstawie oceny komisji weryfikującej z uwzględnieniem rankingu kandydatów.

Przyjęcie na studia na poszczególne kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się obowiązany jest do dokonania, w terminach określonych harmonogramem rekrutacji (studia I stopniastudia II stopnia) następujących czynności:

 1. Zarejestrowanie i zapisanie się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK);
 2. Wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (wysokość opłaty rekrutacyjnej studia I stopniastudia II stopnia);
 3. Złożenia kompletu dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia studiowania (komplet dokumentów studia I stopniastudia II stopnia).

Potwierdzanie efektów – krok po kroku

Kandydat ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się składa do Dziekana wydziału wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów – Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (19 KB).

Wniosek składany jest w terminie do:

31 marca – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w semestrze zimowym.
21 października – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w semestrze letnim.

Możliwe jest tylko jednorazowe ubieganie się o potwierdzenie efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w danym cyklu kształcenia.


Kontakt

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o potwierdzanie efektów uczenia się.Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.