Odpłatności za studia

I.

 1. Cudzoziemcy podejmujący w Politechnice Białostockiej studia, studia doktoranckie lub szkolenia na zasadach odpłatności, w tym podejmujący studia w języku obcym, zobowiązani są do wniesienia opłat za naukę.
 2. Cudzoziemcy kierowani na studia decyzją ministra lub podejmujący studia na podstawie umowy międzynarodowej odbywają studia na warunkach określonych w decyzji ministra lub umowie międzynarodowej.
 3. Wysokość opłat za studia i studia doktoranckie w danym roku akademickim ustala rektor na podstawie propozycji dziekanów, przedkładanych rektorowi do dnia 15 marca danego roku.
 4. Wysokość opłat za szkolenia ustala rektor na podstawie propozycji dziekanów przedkładanych przed rozpoczęciem tych szkoleń.
 5. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3 i 4 nie może być niższa niż planowany koszt kształcenia odpowiednio na studiach, studiach doktoranckich lub szkoleniach.

II.

 1. Opłaty za naukę cudzoziemcy wnoszą na wskazany przez Politechnikę Białostocką rachunek bankowy.
 2. Opłaty za odbywanie studiów i studiów doktoranckich są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów, a opłaty za szkolenia nie później niż do dnia ich rozpoczęcia.
 3. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki w przypadku, gdy okres nauki trwa krócej niż rok akademicki.
 4. W uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.
 5. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobierane są ustawowe odsetki. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni. W przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące dziekan/kierownik studiów doktoranckich skreśla studenta/doktoranta z listy studentów/doktorantów.

III.

 1. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeśli cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn. W pozostałych przypadkach opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi.
 2. Rektor, na wniosek zainteresowanego cudzoziemca, przy uwzględnieniu przesłanek decydujących o charakterze pomocy, może obniżyć lub zwolnić całkowicie z opłat za świadczone usługi edukacyjne w przypadku:
  1) trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca;
  2) podjęcia przez cudzoziemca nauki na drugim kierunku studiów;
  3) kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności.
 3. Zwolnienie z opłat za świadczone usługi edukacyjne stanowi formę świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów o charakterze socjalnym i motywującym, przeznaczoną na pokrycie kosztów i zapewnienie odpowiednich warunków studiowania, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz utrzymanie i zakwaterowanie.

Zasady wnoszenia odpłat (173 KB)

Wysokość opłat za studia w języku polskim (105 KB)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.