Przepisy prawa

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 1011 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia w Politechnice Białostockiej zasad realizacji obowiązku przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”

Zarządzenie nr 456 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia zasad przekazywania pisemnych prac dyplomowych do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych (123 KB)

Zarządzenie nr 567 z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie określenia w Politechnice Białostockiej zasad realizacji obowiązku przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” (293 KB)

Zarządzenie nr 814  Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe w Politechnice Białostockiej

Zarządzenie nr 821 Rektora PB z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie  zasad realizacji obowiązku przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu o  Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” (762 KB)

Zarządzenie nr 906 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe w Politechnice Białostockiej (379 KB)

Zarządzenie nr 922 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie obsługi Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)(127 KB)


Ustawy i Rozporządzenia

Opublikowane akty prawne związane z funkcjonowaniem systemu ePUAP

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (157 KB)
Z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (932 KB)
Z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1579)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (134 KB)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (249 KB)

Opublikowane akty prawne związane z funkcjonowaniem systemu POL-on

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (301 KB)
Z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1530)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (229 KB)
Z dnia 4 stycznia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 76)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (1 MB)
Z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2154)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (798 KB)
Z dnia 26 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1586)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów (754 KB)
Z dnia 26 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. poz. 1596)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (1 017 KB)
Z dnia 26 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1594)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (751 KB)
Z dnia 8 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1514)

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (716 KB)
Z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1311)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (994 KB)
Z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 558)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (438 KB)
Z dnia 26 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 309)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (788 KB)
Z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1941)

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (876 KB)
Z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 249)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (967 KB)
Z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1480)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (802 KB)
Z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1383)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych (738 KB)
Z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1377)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (791 KB)
Z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1370)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (500 KB)
Z dnia 25 września 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1303)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (498 KB)
Z dnia 25 września 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1301)

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (852 KB)
Z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1198)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego (882 KB)
Z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 762)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (1 MB)
Z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1581)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (816 KB)
Z dnia 7 luty 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 191)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (734 KB)
Z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 983)

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (1 MB)
Z dnia 13 lipca 2012 r (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 877)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowe
Z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 532)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego (1 009 KB)
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 515)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (817 KB)
Z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 390)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (365 KB)
Z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1445)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (305 KB)
Z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1236)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (311 KB)
Z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1234)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (305 KB)
Z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1235)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (353 KB)
Z dnia 22 września 2011 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 1200)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów (353 KB)
Z dnia 22 września 2011 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 1201)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (763 KB)
Z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1067)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (759 KB)
Z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1065)

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (520 KB)
Z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455)

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (723 KB)
Z dnia 23 września 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1206)

Ustawa o zasadach finansowania nauki (357 KB)
Z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615)

Ustawa o instytutach badawczych (363 KB)
Z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 618)

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk (387 KB)
Z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 619)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (337 KB)
Z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. u. Nr 65, poz. 414)

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (5 MB)
Z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 20, poz. 103)

Ustawa o finansach publicznych (522 KB)
Z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (64 KB)
Z dnia 6 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 348)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (61 KB)
Z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 1796)

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (386 KB)
Z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (123 KB)
Z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe (1 MB)
Z dnia 29 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 727)

Ustawa o bibliotekach (2 MB)
Z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539, z późn. zm.)

Ustawa o rachunkowości (602 KB)
Z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2 MB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego1) z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (601 KB)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (214 KB)


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.