W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 2021/2022

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej, w tym:

 • stypendium rektora
 • stypendium socjalnego
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej można wygenerować po uprzednim wypełnieniu formularza elektronicznego w systemie USOSweb.

Możliwość ubiegania się o stypendia wymienione powyżej mają wyłącznie doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

W celu złożenia wniosku należy zalogować się do systemu USOSweb.

W zakładce AKTUALNOŚCI umieszczone są szczegółowe instrukcje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku.

Po wypełnieniu wniosek należy:

 1. zarejestrować,
 2. wydrukować,
 3. podpisać,
 4. dostarczyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekanatu/sekretariatu. Do wniosku stypendialnego należy dołączyć ORYGINAŁY wgranych do systemu zaświadczeń i oświadczeń.

W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w § 1 ust. 24 Regulaminu, student może otrzymać stypendium od miesiąca, w którym złożył wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. Student może nie otrzymać stypendium, jeżeli wniosek został złożony po rozdysponowaniu środków przeznaczonych na ten cel.

UWAGA! Samo zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia. Jest to wyłącznie czynność techniczna i nie stanowi złożenia wniosku.

Złożone w wersji papierowej wnioski stypendialne są weryfikowane przez pracowników dziekanatu/sekretariatu. Student/doktorant może zostać wezwany do uzupełnienia braków, jeżeli stwierdzi się, że dokumentacja jest niekompletna, natomiast w systemie USOSweb wniosek zostanie „cofnięty do poprawy” lub „cofnięty do uzupełnienia”. Status kompletnego, poprawnie złożonego w wersji papierowej wniosku zostanie zmieniony w systemie USOSweb na „Gotowy do rozpatrzenia”. Po zmianie statusu, student/doktorant otrzyma wiadomość e- mail. O ostatecznym rozstrzygnięciu wniosku student /doktorant poinformowany zostanie w decyzji administracyjnej.

W związku z zagrożeniem COVID-19:

 1. W roku akademickim 2021/2022 obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Utratę dochodu należy potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku o stypendium socjalne:
  1. dokumentu potwierdzającego obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz wysokość obniżonego wynagrodzenia netto za poszczególne miesiące,
  2. dokumentu potwierdzającego obniżenie dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z powodu COVID-19 oraz wysokość dochodów netto w okresie ich obniżonego osiągania za poszczególne miesiące.
 2. W roku akademickim 2021/2022 przy przyznawaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których ważność:
  1. upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 roku do 7 marca 2020, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
  2. upłynęła po 8 marca 2020 roku,

zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i stanowią podstawę do przyznania stypendium.

Student/doktorant powinien zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej.

 

STUDENCIE ZAPOZNAJ SIĘ Z ART. 93 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE:
1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 stypendium ministra ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 stypendium ministra ust. 1:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.


Dodatkowe Informacje:
 • W roku akademickim 2021/2022 dochód na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1044 zł.
 • Dochód z 1 ha przeliczeniowego za rok 2020 wynosi 3819 zł – zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.
 • Dochód za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne odpowiada wysokości ustalonej zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. Tabela do pobrania w pliku PDF:
  Obwieszczenie dot. zryczałtowanych form opodatkowania (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 391 KB)
 • Kwota tzw. „samodzielności finansowej studenta/doktoranta” wynosi 930,35 zł. Dotyczy studenta/doktoranta, który posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.Pliki do pobrania

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów – tekst jednolity (DOC, 375 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta (DOCX, 41 KB)

Klauzula informacyjna – pomoc materialna (DOCX, 16 KB)

Wzór nr 1 – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o dochodzie opodatkowanym nieopodatkowanym (DOCX, 15 KB)

Wzór nr 2 – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o zryczałtowanych formach opodatkowania (DOCX, 15 KB)

Wzór nr 3 – oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (DOCX, 28 KB)

Wzór nr 4 – oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej (DOCX, 12 KB)

Wzór nr 5 – oświadczenie (DOCX, 13 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie studenta o zamieszkaniu (DOCX, 12 KB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu (DOCX, 20 KB)

Zarządzenie nr 112-2021 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 29 września 2021 roku (PDF, wersja skanowana, 6 MB)


Archiwum – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2020/2021