Wyjazdy pracowników – Program KA103

 

Wyjazdy nauczycieli

Wyjazdy nauczycieli DO UCZELNI PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA 103

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 857 REKTORA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Wzory dokumentów, o których mowa w instrukcji dostępne są na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

Przy kwalifikowaniu kandydatów na wyjazd Uczelnia bierze pod uwagę:

 • kompetencje językowe;
 • przygotowanie do promowania różnych form kształcenia i współpracy z PB;
 • aktywną współpracę naukową lub inną z instytucją, do której planowany jest wyjazd;
 • rozpoczęte rozmowy (korespondencja e-mail) w sprawie rozszerzenia współpracy;
 • prowadzenie zajęć dla studentów Erasmus+ w roku akademickim, w którym planowany jest wyjazd;
 • co najmniej pozytywny wynik z ostatniej oceny parametrycznej pracowników;
 • organizację wyjazdu na 3-4 miesiące przed planowaną datą podróży (dotyczy wyjazdów do krajów, które nie graniczą z Polską);
 • wyjazd nie powinien odbywać się po raz drugi lub trzeci do tej samej uczelni.

Kandydatury osób prowadzących zajęcia, opiekunów praktyk studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, ubiegających się po raz pierwszy o wyjazd, osób stanowiących młodszą kadrę dydaktyczną oraz wyjazdy koordynatorów i pracowników Biura (przynajmniej jeden raz w roku) są traktowane priorytetowo.

PRZED WYJAZDEM:

 • Nauczyciel kontaktuje się z uczelnią partnerską w celu uzgodnienia terminu wizyty (może skorzystać z pomocy wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+).

Kontakt z uczelnią partnerską należy nawiązać z wyprzedzeniem umożliwiającym opracowanie programu pobytu w uczelni zagranicznej obejmującego, między innymi, spotkania ze studentami, wykładowcami, pracownikami IRO (odpowiednik BWM), koordynatorami Programu Erasmus+, itp. Należy zadbać o to, aby informacja o spotkaniach została rozpowszechniona, np. na stronie internetowej uczelni przyjmującej (spotkania mogą dotyczyć np. promowania kształcenia w PB, programów roboczych dotyczących współpracy, aplikowania o wspólne projekty).

 • Po uzgodnieniu terminu wizyty nauczyciel wysyła do uczelni partnerskiej skan wypełnionego formularza Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching z prośbą o akceptację terminu wyjazdu i tematyki zajęć dydaktycznych/zakresu działań.
 • Na ok.90  dni przed planowanym wyjazdem nauczyciel dostarcza do Biura Współpracy Międzynarodowej formularz Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching zaakceptowany przez uczelnię partnerską, wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ oraz dziekana, a także Wniosek wyjazdowy (obowiązujący w PB) zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego, wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ oraz dziekana. Przesyła do BWM Ankietę osobową (o ile nie uczynił tego wcześniej).

Po potwierdzeniu źródła finansowania oraz akceptacji ww. dokumentów przez kierownika BWM, Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej podejmuje decyzję dotyczącą wyjazdu nauczyciela w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 • Po uzyskaniu zgody na wyjazd nauczyciel dokonuje zakupu biletu lotniczego/kolejowego/autobusowego, rezerwuje hotel itp.
 • Na 7 dni przed wyjazdem nauczyciel otrzymuje stypendium z/bez* ryczałtu na koszty podróży.

BWM przygotowuje umową finansową pomiędzy nauczycielem a PB na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ i na 7 dni przed wyjazdem zaprasza nauczyciela po odbiór:

 • umowy finansowej,
 • stypendium,
 • karty ubezpieczeniowej.

*Osoby wyjeżdżające do następujących krajów: Czechy, Łotwa, Niemcy, Słowacja oraz Litwa otrzymują zwrot kosztów podróży ze środków Uczelni zgodnie z poniesionymi rzeczywistymi kosztami (zgodnie z aktualnym zarządzeniem w sprawie podróży pracowników PB na obszarze kraju i poza jego granicami). Ryczałt na podróż, zgodnie z kalkulatorem odległości Komisji Europejskiej otrzymują osoby wyjeżdżające do pozostałych krajów UE.
 

Okres pobytu w uczelni zagranicznej na Litwie (bez dni przeznaczonych na podróż): 2 dni robocze.

Okres pobytu w uczelni zagranicznej w pozostałych krajach UE (bez dni przeznaczonych na podróż): od 2 do 4 dni roboczych.

Liczba dni jest uzależniona od zakresu zadań zaplanowanych do wykonania podczas pobytu w uczelni przyjmującej.
 

W TRAKCIE WYJAZDU:

Nauczyciel uczestniczy we wszystkich zaplanowanych zajęciach i spotkaniach:

 • promuje różne formy i warunki kształcenia w PB:
  – oferta w ramach Programu Erasmus+ oraz dla freemoverów,
  – umowy o podwójnym dyplomowaniu,
 • ocenia perspektywy wymiany studentów,
 • weryfikuje możliwości współpracy naukowej, dydaktycznej:
  – wspólne naukowe tematy robocze,
  – wspólne aplikowanie o projekty,
  – ogólna dwustronna umowa o współpracy (prorektorzy, dziekani),
  – inne.

 

PO POWROCIE:

W terminie 7 dni od powrotu nauczyciel składa w BWM następujące dokumenty/materiały:

 • Confirmation letter, tj. dokument poświadczający czas pobytu i liczbę godzin zrealizowanych zajęć, przygotowany przez uczelnię przyjmującą. Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię przyjmującą musi się zgadzać z terminem podanym w Staff Mobility for Teaching oraz w umowie finansowej (tj. od 2 do 4 dni);- Sprawozdanie z realizacji programu pobytu – w formie ankiety (z konkretnymi informacjami, wnioskami i propozycjami);- Materiały informacyjne o uczelni przyjmującej, propozycje współpracy itp.;
 • Dokumenty finansowe pozwalające na refundację poniesionych kosztów podróży (w przypadku wyjazdów do następujących krajów: Czechy, Łotwa, Niemcy, Słowacja oraz Litwa).
 • Po mailowym wezwaniu poprzez serwer Komisji Europejskiej Erasmus+ nauczyciel wypełnia on-line Ankietę Stypendysty – Participant Report Request, najpóźniej w terminie 30 dni po otrzymania wezwania.
 • Przekazuje zainteresowanym studentom informacje o wizytowanej uczelni (np. na prośbę wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+, dziekana, samych studentów).

Wyjazdy administracji

Wyjazdy Pracowników administracji DO UCZELNI PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA 103
ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 857 REKTORA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 13 września 2018

Wzory dokumentów, o których mowa w instrukcji dostępne są na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

Przy kwalifikowaniu kandydatów na wyjazd Uczelnia bierze pod uwagę:

 • kompetencje językowe;
 • przygotowanie do promowania różnych form kształcenia i współpracy z PB;
 • organizację wyjazdu na 3-4 miesiące przed planowaną datą podróży (dotyczy wyjazdów do krajów, które nie graniczą z Polską);
 • wyjazd nie powinien odbywać się po raz drugi lub trzeci do tej samej uczelni.

Wyjazdy pracowników BWM oraz pozostałych pracowników administracji ubiegających się o wyjazd po raz pierwszy traktowane są priorytetowo.

PRZED WYJAZDEM:

 • Pracownik kontaktuje się z uczelnią zagraniczną w celu uzgodnienia terminu wizyty.

Kontakt z uczelnią partnerską należy nawiązać z wyprzedzeniem umożliwiającym opracowanie programu pobytu w uczelni zagranicznej obejmującego, między innymi, spotkania z pracownikami IRO (odpowiednik BWM), koordynatorami Programu Erasmus+.

 • Po uzgodnieniu terminu wizyty pracownik wysyła do uczelni zagranicznej skan wypełnionego formularza Mobility Agreement Staff Mobility for Training z prośbą o akceptację terminu wyjazdu i tematyki szkolenia.
 • Na ok. 90 dni przed planowanym wyjazdem pracownik dostarcza do Biura Współpracy Międzynarodowej formularz Mobility Agreement Staff Mobility for Training zaakceptowany przez uczelnię zagraniczną oraz bezpośredniego przełożonego, a także Polecenie wyjazdu zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego, wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ oraz dziekana. Przesyła do BWM Ankietę osobową (o ile nie uczynił tego wcześniej).

Po potwierdzeniu źródła finasowania oraz akceptacji ww. dokumentów przez kierownika BWM, Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej podejmuje decyzję dotyczącą wyjazdu pracownika w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 • Po uzyskaniu zgody na wyjazd pracownik dokonuje zakupu biletu lotniczego/kolejowego/autobusowego, rezerwuje hotel itp.
 • Na 7 dni przed wyjazdem pracownik otrzymuje stypendium z/bez* ryczałtu na koszty podróży.

BWM przygotowuje umową finansową pomiędzy pracownikiem a PB na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ i na 7 dni przed wyjazdem zaprasza nauczyciela po odbiór:

 • umowy finansowej,
 • stypendium
 • karty ubezpieczeniowej.

*Osoby wyjeżdżające do następujących krajów: Czechy, Łotwa, Niemcy, Słowacja oraz Litwa otrzymują zwrot kosztów podróży ze środków Uczelni zgodnie z poniesionymi rzeczywistymi kosztami (zgodnie z aktualnym zarządzeniem w sprawie podróży pracowników PB na obszarze kraju i poza jego granicami). Ryczałt na podróż, zgodnie z kalkulatorem odległości Komisji Europejskiej otrzymują osoby wyjeżdżające do pozostałych krajów UE.
 

Okres pobytu w uczelni zagranicznej (bez dni przeznaczonych na podróż): od 2 do 5 dni roboczych.

Liczba dni jest uzależniona od zakresu zadań zaplanowanych do wykonania podczas pobytu w uczelni przyjmującej.
 

W TRAKCIE WYJAZDU:

Pracownik uczestniczy we wszystkich zaplanowanych zajęciach i spotkaniach promuje różne formy i warunki kształcenia w PB:

 • oferta w ramach Programu Erasmus+ oraz dla freemoverów,
 • umowy o podwójnym dyplomowaniu,
 • inne perspektywy wymiany studentów.

 

PO POWROCIE:

W terminie 7 dni od powrotu pracownik składa w BWM następujące dokumenty/materiały:

 • Confirmation letter, tj. dokument poświadczający czas pobytu przygotowany przez uczelnię przyjmującą. Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię przyjmującą musi się zgadzać z terminem podanym w Staff Mobility for Training oraz w umowie finansowej (tj. od 2 do 5 dni);
 • Sprawozdanie z realizacji programu pobytu – w formie ankiety (z konkretnymi informacjami, wnioskami i propozycjami);
 • Materiały informacyjne o uczelni przyjmującej, propozycje współpracy itp.;
 • Dokumenty finansowe pozwalające na refundację poniesionych kosztów podróży (w przypadku wyjazdów do następujących krajów: Czechy, Łotwa, Niemcy, Słowacja oraz Litwa).
 • Po mailowym wezwaniu poprzez serwer Komisji Europejskiej Erasmus+ pracownik wypełnia on-line Ankietę Stypendysty – Participant Report Request, najpóźniej w terminie 30 dni po otrzymania wezwania.
 • Przekazuje zainteresowanym studentom informacje o wizytowanej uczelni (np. na prośbę wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+, dziekana, samych studentów).

Kontakt

Pokój 1C

mgr Edyta Dudzińska
(85) 746 9043

e.dudzinska [at] pb.edu.pl

Uczelnie partnerskie

Wykaz uczelni

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.