W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

ZŁOTY ABSOLWENT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Konkurs „ZŁOTY ABSOLWENT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ” zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej zwane dalej SAPB.

§2

Konkurs ma na celu promowanie Absolwentów Politechniki Białostockiej oraz stanowi wyróżnienie osób z dużym dorobkiem zawodowym, których aktywność w działalności społecznej, gospodarczej, naukowej, publicznej i organizacyjnej w kraju i poza jego granicami przynosi chlubę Politechnice Białostockiej.

II. CZAS TRWANIA I HARMONOGRAM

§3

Konkurs przeprowadzany jest cyklicznie.

§4

Każdorazowo harmonogram Konkursu podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej SAPB.

III. UCZESTNICY KONKURSU

§5

Uczestnikami Konkursu mogą być Absolwenci studiów Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku.

§6

W Konkursie nie mogą uczestniczyć Laureaci poprzednich edycji Konkursu.

IV. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

§7

Kandydatury do Konkursu mogą być zgłoszone przez:

 1. Kapitułę Konkursu
 2. Laureatów z poprzednich edycji Konkursu,
 3. Członków SAPB,
 4. Członków Wydziałowych Stowarzyszeń Absolwentów Politechniki Białostockiej,
 5. Członków Stowarzyszeń Zawodowych,
 6. Absolwenta zgłaszającego swoją kandydaturę.

§8

 1. Zgłoszenie Kandydata następuje poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów (formularza zgłoszeniowego oraz zgody na: przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji drogą elektroniczną i udział w Konkursie Kandydata) osobiście lub za pośrednictwem poczty na wskazany przez SAPB adres w terminie zgodnym z harmonogramem. W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego.
 2. Wzory wymaganych dokumentów dostępne są na stronie SAPB.

§9

 1. Zgłoszenie sprawdzane jest pod względem formalnym przez Zarząd SAPB.
 2. W przypadku braków formalnych następuje odmowa przyjęcia zgłoszenia.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia, zgłaszający ma prawo odwołać się do Kapituły, dołączając uzupełnienia.

V. KAPITUŁA KONKURSU

§10

 1. Wyboru Laureatów Konkursu dokonuje Kapituła Konkursu, zwana dalej Kapitułą.
 2. Do każdej edycji Konkursu Kapitułę w składzie od 7 do 13 Członków powołuje Zarząd SAPB.
 3. W skład Kapituły wchodzą Laureaci Konkursu z poprzedniej edycji.
 4. Nazwiska członków Kapituły podawane są do publicznej wiadomości.
 5. Kapituła powołuje ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 6. Na wniosek Przewodniczącego Kapituły, Zarząd SAPB może w trakcie kadencji uzupełnić skład Kapituły.

VI. WYBÓR LAUREATÓW

§11

 1. Posiedzenia Kapituły są poufne.
 2. Spośród kandydatów Kapituła w terminie zgodnym z harmonogramem Konkursu wybiera nie więcej niż czterech Laureatów w danej edycji Konkursu w kategoriach:
 • nauka
 • menedżer
 • wynalazca
 • młody inżynier
 • sztuka, sport i inne osiągnięcia
 1. Ocena kandydatów zgłoszonych do Konkursu odbywa się  w obecności co najmniej połowy Członków Kapituły.
 2. Głosowanie nad poszczególnymi kandydatami ma charakter tajny.
 3. Głosowanie może być powtarzane, aż do uzyskania ponad 50% większości głosów przez kandydata w danej kategorii.

Przy ponownym głosowaniu z konkursu odpada kandydat, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą ilość głosów.

 1. W sytuacjach spornych głos decydujący ma Przewodniczący Kapituły.
 2. Dorobek kandydata, jak również osiągnięcia w nauce lub sztuce mogą podlegać ocenie przez ekspertów wyznaczonych przez Kapitułę.

VII. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

§12

 1. Wyniki Konkursu pozostają tajne do chwili ich ogłoszenia w trakcie uroczystego wręczenia nagród.
 2. Termin i miejsce uroczystego wręczenia nagród podane będą do wiadomości publicznej na stronie internetowej SAPB.
 3. Wyniki Konkursu po uroczystym wręczeniu nagród zostają podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej SAPB.

§13

 1. Laureatowi Konkursu nadaje się tytuł „Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej”.
 2. Laureat otrzymuje statuetkę i pamiątkowy AKT NADANIA tytułu „Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej”oraz zostaje wpisany do Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Białostockiej.

§14

Kapituła może zadecydować o przyznaniu nagrody dodatkowej (w postaci wyróżnienia, dyplomu uznania, lub w innej formie).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby SAPB zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997; nr 133 poz. 883 z późniejszymi. zm.) oraz na otrzymywanie informacji  drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002; nr 144 poz. 1204 z późniejszymi. zm.)
 2. SAPB informuje, że zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.). wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. SAPB zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września 2015 roku, dokonano aktualizacji 5 czerwca 2017 roku.