Data Umowa Pliki
2014-01-21 Porozumienie z Gminą Miejską Hajnówka (1.01.2014-31.12.2014)
2014-02-17 Umowa intencyjna z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku dot. zasad współpracy – funkcjonowania Podlaskiego Centrum Mediacji i Arbitrażu oraz Sądu Arbitrażowego (czas nieokreślony)
2014-02-24 Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – III LO im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku w obszarze wymiany wiedzy i doświadczeń (do 31.05.2016 r.)
2014-02-26 List intencyjny ze Szkołą Podstawową nr 34 w Białymstoku dot. kształcenia świadomości w zakresie architektury krajobrazu
2014-02-28 Porozumienie z Uniwersytetem w Białymstoku dot. poprawy jakości kształcenia “Praktyka jest Najlepszym Nauczycielem”
2014-03-06 Umowa o współpracy z DANWOOD Sp. z o.o. oraz UNIBEP S.A. w zakresie doskonalenia innowacyjnych technologii i wyrobów oraz realizacji prac badawczo-rozwojowych i promocyjnych  (czas nieokreślony)  Wideorelacja
2014-03-11 Porozumienie z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym (do 31.12.2014 r.)
2014-03-24 List intencyjny o współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku dot. współpracy w kierunku promowania nowych technologii informatycznych
2014-03-24 Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Wideorelacja
 2014-03-25 Umowa intencyjna z Fundacją „Technotalenty” (czas nieokreślony)
2014-04-22 Porozumienie Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku dot. współpracy w zapewnieniu bezpieczeństwa (do 31.12.2014 r.) Treść umowy
2014-05-09 Umowa z Miastem Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku dot. przekazania dotacji na wypłatę nagród studentom (do 30.09.2014 r.)
2014-05-19 Porozumienie PODLASKIE CENTRUM NAUKI pomiędzy Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym, Konsorcjum Podlaskie Centrum Nauki dot. powołania w Białymstoku Podlaskiego Centrum Nauki (czas nieokreślony)
2014-06-11 Umowa o współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku (do końca roku szkolnego 2015/2016)
Umowa intencyjna o współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 
(do końca roku szkolnego 2015/2016)
Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie
 (do końca roku szkolnego 2015/2016)
2014-06-23 Porozumienie z Urzędem Miejskim w Łomży dot. organizacji praktyk studenckich (07-11.07.2014 r.)
2014-06-23 Umowa o współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku dot. własności intelektualnej (na czas nieokreślony)
2014-06-27 Umowa partnerska z Polskim Towarzystwem Zarządzania Produkcją dot. klastra “Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji” (na czas nieokreślony)
2014-07-01 Umowa o współpracy z firmą AC i Zespołem Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku dot. współpracy w zakresie wiedzy elektrycznej i elektronicznej (na czas nieokreślony)
2014-07-07 Umowa o świadczenie usług marketingowych z Polską Agencją Przedsiębiorczości (do 11.07.2014 r.)
2014-07-08 Umowa o współpracy z Fundacją na Rzecz Edukacji i Kultury „Twórczy Świat” w Kleosinie dot. współpracy w zakresie popularyzacji nauki (do końca roku akademickiego 2015/2016)
2014-07-17 Umowa o współpracy z Panem Andrzejem Naumczukiem dot. realizacji projektu “Badania skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” (do 31.12.2025 r.)
2014-07-28 Umowa o współpracy naukowej i organizacyjnej z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku (na czas nieokreślony)
2014-08-04 Umowa z AC S.A. dot. zasad uczestnictwa spółki w projekcie Formula Student (4.08-30.09.2014 r.)
2014-08-07 Umowa z Miastem Białystok dot. promocji (13-14.11.2014 r.)
2014-08-08 List intencyjny pomiędzy Herz Armatura i Systemy Grzewcze dot. wspólnego pozyskiwania środków na realizację projektów finansowanych z UE
2014-09-01 Umowa z Kancelaria Prawną Consultor dot. bieżącej obsługi prawnej (1.09-31.12.2014 r.)
2014-09-03 Umowa z CFT Polska dot. podnoszenia kwalifikacji studentów (na czas nieokreślony)
2014-09-04 Umowa z Panem Krzysztofem Zembrowskim dot. realizacji projektu “Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” (do 31.12.2020 r.)
2014-09-18 Umowa barterowa z Centrum Targowym FairExpo Sp. z o.o. dot. usług w ramach Międzynarodowych Targów Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów HaPes (21-23.10.2014 r.)
2014-10-08 Umowa z Podlaskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym “Jasny Cel” dot. deklaracji woli współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć (na czas nieokreślony)
2014-10-31 Umowa z Urzędem Patentowym RP Skarb Państwa dot. utworzenia sieci ośrodków informacji patentowej (od 31.10.2014 r. przez 5 lat)
2014-11-05 Umowa z Fundacją Edukacji i Nauki dot. realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji statystycznej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (na czas nieokreślony)
2014-11-18 Umowa z Capgemini Polska Sp. z o.o. dot. współpracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, rozwoju prac naukowo-badawczych i promocji (na czas nieokreślony)
2014-12-04 Porozumienie intencyjne z Burmistrzem Miasta Siemiatycze dot. współpracy w zakresie utworzenia i organizacji w Siemiatyczach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2014-12-08 Umowa z Zespołem Szkół Technicznych nr 3 w Suwałkach dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w celu popularyzacji nauki (umowa do końca roku szkolnego 2016/2017)
2014-12-09 Umowa z Dyrektorem Siemiatyckiego Ośrodka Kultury dot. zaangażowania kadry naukowo-dydaktycznej, nadzoru naukowo-merytorycznego (od roku akademickiego 2014/2015 na czas nieokreślony)
2014-12-12 Aneks nr 1 do Porozumienia Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku dot. współpracy Policji i Politechniki Białostockiej w zapewnieniu bezpieczeństwa z dnia 22 kwietnia 2014 r. (do 31.12.2015 r.) Treść Aneksu
2014-12-15 Umowa z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. F. Szczepanika w Suwałkach dot. współpracy naukowej i organizacyjnej, w tym zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych i ochrony własności intelektualnej (na czas nieokreślony)
2014-12-15 Umowa z I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach dot. współpracy i wymiany wiedzy oraz doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze szkołą (umowa do końca roku szkolnego 2015/2016)
2014-12-15 Umowa z PKP Cargo S.A. dot. współpracy w związku z prowadzoną przez PB działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną (na czas nieokreślony)
2014-12-18 Umowa z Gminą Miejską Hajnówka, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce dot. zasad rozliczania kosztów administrowania budynkami w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 1 i 8 użytkowanych przez Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce (do 31.12.2015 r.)
2014-12-19 Umowa z Fundacją Towarzystwo Ulepszania Świata dot. przeprowadzenia wspólnie z Fundacją imprezy charytatywno-kulturalnej pod tytułem “XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku” w dniu 11 stycznia 2015 r.
Umowa z Fundacją Towarzystwo Ulepszania Świata dot. darowizny motocykla typu chopper na aukcję w ramach XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (do 30.01.2015 r.)
relacja z podpisania umowy
2015-01-30 Umowa z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dot. współpracy w zakresie badań naukowych, opracowań technicznych i technologicznych, współpracy przy realizacji prac badawczych oraz opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów (umowa na okres 5 lat od dnia podpisania)
2015-01-30 Umowa z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym dot. współpracy w dziedzinach objętych działalnością statutową (do końca 2015 r.) 
2015-02-04 Umowa z Bankiem Zachodnim WBK S.A. reprezentowanym przez Dyrektora Programu Santander Universidades Michała Kuczmierowskiego dot. współpracy w zakresie realizacji projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, usprawnienie zarządzania instytucjonalnego ośrodkami akademickimi, zwiększenie dostępności programów szkoleniowych, promowanie wymiany międzynarodowej, popularyzacja programów współpracy (na czas nieokreślony) relacja z podpisania umowy na Politechnice Białostockiej
2015-03-02 Umowa z Urzędem Miejskim w Białymstoku dot. przekazania dotacji na wypłatę nagród studentom kierunków architektura i urbanistyka oraz architektura krajobrazu
2015-03-19 Umowa z Miastem Hajnówka dot. współpracy i wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowanie działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni i wspólnoty samorządowej Miasta Hajnówka (na czas nieokreślony)
2015-03-20 Umowa z Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka dot. współpracy w dziedzinach objętych działalnością statutową, m.in. edukacji, praktyk studenckich, organizacji konferencji i seminariów itd. (na czas nieokreślony)
2015-03-26 Umowa z Politechniką Warszawską dot. deklaracji przystąpienia do Porozumienia w sprawie utworzenia Polskiego Instytutu Technologii z dnia 24 czerwca 2013 r. (na czas nieokreślony)
2015-03-27 Umowa z Urzędem Miejskim w Białymstoku dot. promocji Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo “Wschodzący Białystok” z wykorzystaniem osiągnięć i wynalazków Politechniki Białostockiej w 2015 r. (do 15 grudnia 2015 r.)
2015-04-01 Umowa z Fundacją SPE SALVI Białystok dot. współpracy w związku z organizacją koncertu (do 16 kwietnia 2015 r.)
2015-04-13 Umowa z Nadleśnictwem Rudka dot. współpracy w dziedzinie objętej działalnością statutową tzn. prowadzenia prac naukowo-badawczych, współpracy przy realizacji prac dydaktycznych i badawczych, organizacji wspólnych konferencji i seminariów, wzajemnej promocji itp. (na czas nieokreślony)
2015-05-11 Umowa z Fundacją na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej dot. współpracy na realizację “Dni Kultury Studenckiej Juwenalia Białystok 2015” (kwiecień-maj 2015 r.)
2015-05-20 Umowa intencyjna z PHU Eltron w Łapach dot. świadczenia usług badawczych oraz wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy elektrycznej i elektronicznej, w szczególności w obszarze urządzeń elektrycznych oraz analiz parametrów jakościowych energii elektrycznej (na czas nieokreślony)
2015-05-29 Umowa z Gminą Juchnowiec Kościelny dot. współpracy w zakresie doskonalenia i wymiany wiedzy oraz doświadczeń, które w szczególności przyczyniają się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni (na czas nieokreślony)
2015-05-29 Umowa z Polskim Towarzystwem Matematycznym dot. organizacji i współfinansowania naukowej wystawy matematycznej organizowanej w ramach Podlaskich Dni Matematyki 2015 (1-15.06.2015 r.)
2015-06-01 Umowa z Bank Zachodni WBK S.A. dot. współpracy w zakresie realizacji inicjatyw, programów i usług o charakterze akademickim (na czas nieokreślony)
2015-06-19 Umowa z Operą i Filharmonią Podlaską Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku dot. organizacji Festiwalu Halfway Białystok 2015 (do 28.06.2015 r.)
2015-06-24 Umowa z Fundacją Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga dot. współpracy w dziedzinie objętej działalnością statutową tzn. współpracy służącej rozwijaniu i popularyzacji idei ochrony i rozwoju środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego, wspieranie rozwoju badań naukowych, rozwijania rożnych form edukacji itd. (na czas nieokreślony)
2015-07-20 Umowa ze Stowarzyszeniem Kreatywne Podlasie dot. realizacji muralu kolażowego na elewacji hali sportowej Akademickiego Centrum Sportu PB (na czas nieokreślony)
2015-08-17 Umowa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce dot. współpracy w dziedzinach objętych działalnością statutową, m.in. pozyskiwaniem aktywnych biologicznie ekstraktów z roślin i grzybów występujących na terenie Puszczy Białowieskiej (do 31.07.2020 r.)
2015-08-19 Umowa ze Stowarzyszeniem Pogotowie Kulturalno-Społeczne w Białymstoku dot. wzajemnych usług promocyjnych “Up To Date Festival 2015” (do 30.06.2015 r.)
2015-09-16  List intencyjny z Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym S.A. dot. przyszłej współpracy przy pozyskaniu środków na realizację projektu opracowania i budowy specjalistycznego robota na potrzeby realizacji projektu “Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami” w ramach ogłoszonego przez NCBiR konkursu 07/2015, temat 6 (na czas nieokreślony)
2015-09-25 List intencyjny ze Służbą Celną dot. deklaracji woli podjęcia współpracy przy testowaniu przez Służbę Celną opracowanego przez PB prototypu urządzenia tzw. elektronicznego nosa (na czas nieokreślony) relacja
2015-09-30 Umowa z Urzędem Dozoru Technicznego dot. współpracy w obszarze naukowym, badawczym i edukacyjnym, dotyczącym tematyki bezpieczeństwa technicznego (na czas nieokreślony) relacja
2015-10-01 List intencyjny z twórcami projektu PHOTON (Marcin Joka) dot. wsparcia dla działań studentów i absolwentów PB, twórców projektu PHOTON (na czas nieokreślony) relacja 
2015-10-12 Umowa z Fundacją na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej i Samorządem Studentów PB dot. prowadzenia działalności kulturalnej w Kubie Studenckim GWINT (do 30.06.2016 r.)
2015-10-19 Umowa z Cynkomet Sp. z o.o. dot. współpracy przy realizacji projektu „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych” (na okres 4 lat) relacja
2015-11-03 Umowa z CERI International Sp. z o.o. dot. określenia zakresu i warunków współpracy w realizacji projektu „Współpraca Merytoryczna z Uczelniami” (do 30.09.2018 r.)
2015-11-20 Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Białymstoku w zakresie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia (na czas nieokreślony) relacja
2015-12-01 Umowa z Powiatem Wysokomazowieckim, Gminą Sokoły dot. współpracy na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju energetyki prosumenckiej i obywatelskiej, rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii oraz propagowania idei poszanowania  energii (na okres 5 lat)
2015-12-15 Umowa z Fundacją Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Uniwersytetem w Białymstoku, Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku, Polskim Stowarzyszeniem Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w sprawie zasad wspólnej organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inteligentny i trwały rozwój – wyzwanie dla teorii ekonomii i praktyki gospodarczej” (do 31.03.2017 r.)
2015-12-28 Umowa z Fundacją Jakgdybynigdynic w zakresie współpracy podczas imprezy charytatywno-kulturalnej pt. “XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku” (od 28.12.2015 r. do 30.01.2016 r.) relacja
2015-12-18 Umowa z Gminą Miejską Hajnówka dot. zasad rozliczania kosztów administrowania budynkami wraz z przyległymi gruntami położonymi w Hajnówce, a użytkowanymi przez ZWL w Hajnówce PB (do 31 stycznia 2016 r.) Aneks nr 1
2016-01-27 Umowa z Gminą Miejską Hajnówka dot. ustalenia zasad rozliczania kosztów administrowania budynkami wraz z przyległym gruntem, użytkowanych przez ZWL w Hajnówce PB (czas nieokreślony)
2016-02-23 Umowa z Urzędem Miejskim w Białymstoku dot. promocji Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo „Wschodzący Białystok” na wynalazkach stworzonych przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej (do 15.12.2016 r.)
 2016-02-27 Umowa z Miastem Siemiatycze dot. realizacji w roku akademickim 2015/2016 pilotażu projektu „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy” (do końca roku akad. 2015/2016)  relacja
2016-03-31 Umowa z Urzędem Miejskim w Białymstoku dot. przekazania dotacji na wypłatę nagród studentom za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy miasta Białegostoku (2016)
2016-04-01 Umowa z Fundacją na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej dot. przeprowadzenia we współpracy z PB „Dni Kultury Studenckiej Juwenalia Białystok 2016”
2016-04-04 Umowa z IKEA Industry Poland sp. z o.o. dot. współpracy w dziedzinach objętych działalnością statutową, we wszelkich dopuszczalnych prawnie formach (czas nieokreślony)
2016-04-08 Umowa o współpracy z Miastem Suwałki dotycząca rozwoju kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy (środowiska gospodarczego) (do 7 kwietnia 2019)
2016-04-16 Umowa z ARiMR dot. współorganizacja przedsięwzięcia naukowo-badawczego pt. „Nowe trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji, w tym w produkcji rolnej” (do 30.11.2016)
2016-04-18 Umowa z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym dot. Nr 52/580408/E1/2016 – wykorzystanie danych teledetekcyjnych (do końca roku akad. 2015/2016)
2016-04-18 Umowa z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym dot. Nr 53/580408/E1/2016 – wykorzystanie danych teledetekcyjnych (do końca roku akad. 2015/2016)
2016-04-25 Aneks nr 3 do Porozumienia Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku dot. współpracy Policji i Politechniki Białostockiej w zapewnieniu bezpieczeństwa
2016-05-12 Umowa o współpracy z Photon Entertainment Sp. z o.o. dot. wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki z zakresu informatyki i nowych mediów, podejmowania działań edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów (na okres 3 lat)  relacja
2016-05-18 Umowa z BURABUS Bura Łukasz dot. transportu członków Koła  Naukowego Konstruktor na konkurs mostów w Tallinie, Estonia (14-20.05.2016 r.)
2016-07-04 Umowa o współpracy z Bankiem Pekao S.A. dotycząca wydania legitymacji studenckiej z funkcją karty płatniczej dla studentów Politechniki Białostockiej (do 31 sierpnia 2017 r.)  relacja
2016-07-04 Umowa o współpracy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dot. współpracy w ramach promocji oferty Banku dotyczącej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej z funkcją karty płatniczej dla studentów Politechniki Białostockiej oraz realizacji wsparcia inicjatyw studenckich Uczelni (od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.) relacja
2016-07-06 Umowa z Instytutem Innowacji i Technologii PB Sp. z o.o. dotycząca powierzenia zarządzania prawami do wyników w zakresie komercjalizacji bezpośredniej
2016-07-13 Porozumienie o współpracy w obszarze popularyzacji edukacji statystycznej z Fundacją Edukacji Statystycznej w Białymstoku dotycząca współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji statystycznej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (na czas nieokreślony) relacja
2016-07-18 Umowa intencyjna z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce dot. świadczenia usług badawczych oraz wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy w dyscyplinie inżynieria środowiska,
w szczególności w obszarze oczyszczania ścieków i utylizacji osadów ściekowych (na czas nieokreślony)
relacja
2016-04-08 Porozumienie o współpracy z Miastem Suwałki dla rozwoju kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami lokalnego rynku pracy (środowiska gospodarczego) (na okres 3 lat, do 7 kwietnia 2019 r.)
2016-09-23 Porozumienie o współpracy z Gminą Miastem Ełk-Parkiem Naukowo-Technologicznym dot. współpracy w zakresie rozwijania i promowania edukacji, nauki i przedsiębiorczości (do 30.09.2017 r.) relacja

 

Wydrukuj tą stronę