1949 – Ministerstwo Oświaty wydaje zezwolenie na założenie i prowadzenie z dniem 1 grudnia 1949r. Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT w Białymstoku. Komisja Naukowo-Opiekuńcza NOT zatwierdza listę pierwszych 10 wykładowców Uczelni. W dniu 29 grudnia 1949r. zostaje zatwierdzony Statut Szkoły.

1950 – Pierwsza w historii Uczelni rekrutacja studentów na Wydziały Elektryczny i Mechaniczny. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w wynajmowanych przez Uczelnię salach i laboratoriach.

makieta1951 – Wojewódzka Rada Narodowa przekazuje Uczelni budynek przy ul. Białej nr 1 o powierzchni użytkowej 824m2. Powstaje Wydział Budowlany kształcący w systemie studiów wieczorowych. Powstaje biblioteka uczelniana wyposażona w 2020 woluminów. W listopadzie 1951r. następuje upaństwowienie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Podporządkowanie Uczelni Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego daje początek rozwojowi własnej bazy laboratoryjnej i zaplecza technicznego.

1953 – Baza lokalowa powiększa się o kolejne budynki, m.in. Wieczorowa Szkoła Inżynierska otrzymuje budynek przy ul Grunwaldzkiej 11/15, w którym rozpoczyna działalność Wydział Mechaniczny.

1954 – Mury Uczelni opuszcza pierwszy rocznik absolwentów – 28 inżynierów elektryków i 29 inżynierów mechaników.

1956 – W dniu 8 maja zostaje podpisane porozumienie, na mocy którego Politechnika Warszawska zobowiązuje się do opieki naukowej i dydaktycznej nad Wieczorową Szkołą Inżynierską.

1959 – Po raz pierwszy wykładowca Uczelni uzyskuje stopień naukowy doktora.

1964 – W październiku 1964r. następuje zmiana nazwy Uczelni z Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej na Wyższą Szkołę Inżynierską. Uczelnia otrzymuje zgodę Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie studiów dziennych i zaocznych oraz prowadzenie kursów magisterskich. Odbywa się pierwsza rekrutacja na dzienne studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym i Mechanicznym oraz nabór na zaoczne studia inżynierskie na Wydział Budownictwa Lądowego i Mechaniczny. Uczelnia zatrudnia w owym czasie 125 pracowników, w tym 28 nauczycieli akademickich na pełnych etatach. Naukę pobiera 781 studentów na czterech wydziałach. Rozbudowuje się i unowocześnia baza laboratoryjna i badawcza, zwiększa udział prac naukowo-badawczych na rzecz przemysłu. Uczelnia włącza się w realizację programów rządowych. Zawierane są pierwsze umowy o współpracy naukowo-badawczej z uczelniami zagranicznymi w Charkowie, Rydze, Kownie i Gabrowie.

1966 – Odbywa się pierwsza rekrutacja na studia dzienne na Wydziale Budownictwa Lądowego.

1970 – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku przyznaje Uczelni honorową odznakę “ZASŁUŻONY BIAŁOSTOCCZYŹNIE”.

1971 – Uczelnia aktywnie włącza się w realizację programów rządowych, resortowych i branżowych. Rozpoczyna się działalność wydawnicza. Podjęta zostaje decyzja o budowie nowoczesnego miasteczka akademickiego w rejonie ulic Wiejskiej i Zwierzynieckiej.

1973 – Uczelnia uzyskuje prawo prowadzenia dziennych studiów magisterskich na wszystkich wydziałach.

1974 – Wyższa Szkoła Inżynierska podniesiona zostaje do rangi uczelni akademickiej. Kształci ogółem 1257 studentów na studiach dziennych i 1046 studentów na studiach wieczorowych i zaocznych. Zatrudnia 671 pracowników, w tym 230 nauczycieli akademickich na pełnym etacie. Oddany zostaje do użytku pierwszy obiekt miasteczka akademickiego – dom studencki z sześciuset miejscami.

1975 – Utworzony zostaje Instytut Architektury na prawach wydziału.

1980 – Instytut Budownictwa Lądowego, jako pierwszy w Politechnice, uzyskuje prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska.

1988 – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska uzyskuje prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo.

1989 – Wydział Mechaniczny uzyskuje prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Utworzony zostaje Instytut Informatyki na prawach wydziału.

1993 – Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych zostaje przekształcona w Instytut Zarządzania i Marketingu. Przy Instytucie Inżynierii Budowlanej powołane zostaje Forum Budownictwa.

1994 – Uczelnie Białegostoku zawierają porozumienie w sprawie budowy Miejskiej Sieci Komputerowej BIAMAN. Politechnika zostaje wytypowana jako jednostka wiodąca do realizacji tego przedsięwzięcia.

1995 – Wydział Elektryczny uzyskuje prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektrotechnika.

1998 – Po raz pierwszy uczelnia zagraniczna nadaje pracownikowi PB tytuł doktora honoris causa.

1999 – W dniu 1 grudnia 1999r. odbywają się główne uroczystości obchodów 50-lecia Politechniki Białostockiej.

2001 – Instytut Informatyki uzyskuje prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie naukowej informatyka (w kwietniu 2001r.). Utworzone zostają: Zamiejscowy Wydział Budownictwa w Augustowie, Zamiejscowy Wydział Mechaniczny w Suwałkach i Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce. Z dniem 6 lipca 2001r. następuje przekształcenie Instytutu Zarządzania i Marketingu w Wydział Zarządzania, a z dniem 28 grudnia 2001r. – Instytutu Informatyki w Wydział Informatyki.

2002 – Oddany zostaje do użytku nowoczesny budynek Wydziału Elektrycznego przy ul. Wiejskiej 45D. Zostaje powołana FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. Politechnika Białostocka zostaje przyjęta w skład European University Association. Centrum Komputerowych Sieci Rozległych oraz Studium Informatyki w Zarządzaniu i Biznesie PB powołują Regionalną Akademię CISCO, kształcącą specjalistów sieci komputerowych. Pracownicy CKSR uruchamiają pierwszy odcinek sieci PIONIER w relacji Białystok – Warszawa

2003 – Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie opiniuje jakość kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych udzieliła akredytacji kierunkowi studiów elektronika i telekomunikacja prowadzonemu przez WE PB na lata akademicki 2003/03 i 2003/04. Trwa budowa dużej auli Wydziału Elektrycznego, która będzie mogła pomieścić 650 osób, z możliwością podziału na trzy mniejsze, po 150 i 350 osób. Przekazano kolejne zmodernizowane pomieszczenia w hali “Berlin” w Kleosinie na potrzeby Wydziału Zarządzania. W sierpniu rozpoczęto realizację stanu surowego otwartego części B hali sportowo-widowiskowej Akademickiego Centrum Sportu (budynek Studium WFiS). Pracownicy Uczelni biorą udział w 8 międzynarodowych programach badawczych, współpracują w ramach umów z ponad 37 ośrodkami za granicą, realizują 38 grantów zleconych przez Komitet Badań Naukowych, prowadzą 60 prac w ramach działalności statutowej oraz 212 prac w ramach badań własnych. 545 pracowników wzięło udział w 299 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach. Wygłosili na nich 587 referatów.

2007 – 18 października, podpisanie porozumienie o współpracy Politechniki Białostockiej z Miastem Białystok. 7 grudnia, pierwsza habilitacja na PB, Wydział Elektryczny. Pierwszym doktorem habilitowanym został Wiesław Peterson. Jego praca habilitacyjna dotyczyła teorii pola elektromagnetycznego.

2008-01-31
Zawarcie porozumienia pomiędzy Politechniką Białostocką i Politechniką Warszawską o współpracy międzyuczelnianej.

2008-03-06 Wybory nowych władz Uczelni
Prof. Tadeusz Citko został w wybrany do pełnienia funkcji rektora Politechniki Białostockiej w kadencji 2008-2012. Funkcję przejął po  prof. Joanicjuszu Nazarko. W głosowaniu uczestniczyło 95 elektorów.

2008-04-14 Rozstrzygnięcie konkursu na  koncepcję architektoniczną Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej
W konkursie przeprowadzonym w imieniu Rektora PB przez Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP Oddział w Białymstoku na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej projektu nowego budynku Biblioteki PB wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej zwyciężyła praca wrocławskiej pracowni architektonicznej AA Studio. Jury konkursu nagrodziło tę  pracę między innymi za „trafną dyspozycję przestrzenną,  inspirowaną kompozycją założenia pałacowo-ogrodowego Branickich” i  „poszukiwanie kulturowego zakorzenienia, zaznaczonego w ażurowych,  betonowych ścianach inspirowanych motywami tradycyjnych, podlaskich wycinanek”.

2008-05-14 W Rankingu Wyższych Uczelni na rok 2008 przygotowanym przez „Newsweek Polska” Politechnika Białostocka została najlepszą uczelnią w województwie podlaskim.

2008-06-23 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.

2008-08-28 Pierwsza w historii Politechniki Białostockiej uroczystość nadania godności doktora honoris causa. Honorowym doktorem został światowej sławy uczony w dziedzinie automatyki i elektrotechniki – prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, członek rzeczywisty PAN

2009-06-16 Pierwsza obrona słuchacza studiów doktoranckich w dyscyplinie mechanika prowadzonych na Wydziale Mechanicznym
Przed Radą Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Mariusza Perkowskiego, słuchacza studiów doktoranckich w dyscyplinie mechanika na Wydziale Mechanicznym. Temat rozprawy: „Zagadnienia brzegowe termosprężystych periodycznych kompozytów warstwowych o brzegach prostopadłych do uwarstwienia”. Dr Perkowski jest stypendystą programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

2009-06-23 Kierunki zamawiane na Politechnice Białostockiej
Politechnika Białostocka została wyróżniona w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kształcenie studentów na kierunkach zamawianych uznawanych za kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki. W latach 2009-2013 Ministerstwo będzie wspierało kształcenie na kierunkach: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, informatyka oraz matematyka.

2009-06-22 Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika
Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Białostockiej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. W ocenie formalnej i merytorycznej wzięto pod uwagę liczebność, wysokie kwalifikacje i uznany dorobek kadry naukowej Wydziału, znakomite wyposażenie laboratoriów badawczych oraz poziom naukowy przeprowadzanych dotychczas przewodów doktorskich w dyscyplinie mechanika.

2009-07-25 Na terenie kampusu Politechniki Białostockiej, w dniach 25 lipca – 1 sierpnia 2009 roku, odbył się 94 Światowy Kongres Esperanto, w którym wzięło udział prawie 2 tys. uczestników z 61 krajów.

2009-09-22 Środki UE na rozwój Uczelni
Zarząd Województwa Podlaskiego wysoko ocenił i przyznał fundusze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Politechniki Białostockiej pn. „Podniesienie potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno – laboratoryjnej Uczelni”. Przedsięwzięcie zakłada modernizację powierzchni dydaktycznych oraz powołanie nowych kierunków kształcenia na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Szacuje sie, iż z infrastruktury wspartej w ramach realizacji projektu do 2016 skorzysta 14 000 studentów i pracowników Uczelni. Łączna wartość projektu wynosi 10 815 084, 35 PLN z czego 85 % zostanie pokrytych z EFRR.

2009-10-03 Inauguracja działalności Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego Politechniki Białostockiej
Na Politechnice Białostockiej powstał program edukacyjny skierowany do uczniów w wieku 7-12 z Białegostoku i okolic. Działalność Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego zainaugurował Festyn Rodzinny. 5 października ruszyła rekrutacja, a 7 listopada odbył się pierwszy wykład dla najmłodszych słuchaczy. Projekt ma na celu rozwijanie dziecięcej wrażliwości, intelektu i twórczego potencjału poprzez zabawę i ciekawe doświadczenia naukowe.

2009-10-29 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
W siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy PB podpisał umowę o dofinansowanie Projektu Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Okres realizacji projektu to 1 kwietnia 2008 – 31 grudnia 2012, jego całkowita wartość to 65 471 765,03 PLN, z czego wartość dofinansowania to 63,15 mln PLN (96,46 %).

2009-11-25 Konferencja otwierająca projekt Foresight technologiczny NT FOR Podlaskie 2020
Na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja otwierająca projekt badawczy pn. Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020”. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii. Projekt będzie próbą konstrukcji scenariuszy pożądanego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego w oparciu o innowacyjne technologie, z wykorzystaniem metody foresight. Wykonawcą projektu jest zespół naukowy Politechniki Białostockiej, przy wsparciu ekspertów z zakresu foresightu i nanotechnologii z regionu, Polski i zagranicy. Koordynatorem projektu jest prof. Joanicjuszem Nazarko. Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

2009-12-03 Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Henrykowi Tuni
Drugi tytuł doktora honoris causa w historii Uczelni otrzymał prekursor badań w zakresie energoelektroniki. Laudację na cześć nowego doktora honorowego wygłosił prof. PB Marian Dubowski. Uroczystość nadania honorowego tytułu odbyła się w ramach jubileuszu 60. urodzin Uczelni i 35. rocznicy podniesienia jej do rangi politechniki. Ceremonię zaszczycili swoją obecnością uczestnicy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, której gospodarzem była Politechnika Białostocka.

2010-01-05 Ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego „Architecturae et Artibus” wydawany przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW ISSN 2080-9638.

2010-05-14 Podpisanie umowy na roboty budowlane Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej
Umowa zawarta między Politechnika Białostocką a konsorcjum Budimex SA-Ferrovial Agroman SA opiewa na kwotę 31 927 400 PLN brutto. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na koniec maja 2010 r., a jej zakończenie na 14 października 2011 r. Studenci i pracownicy PB z Centrum Nowoczesnego Kształcenia będą mogli skorzystać pod koniec 2012 roku. Projekt pn. Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W przetargu na roboty budowlane wyłoniono 7 firm. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum Budimex S.A-Ferrovial Agroman S.A.

2010-05-31 Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

2010-09-29 Pierwsze kolokwium habilitacyjne na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Pierwszym habilitantem WBiIŚ został dr inż. Tadeusz Chyży, pracownik Katedry Mechaniki Konstrukcji. Rozprawa habilitacyjna pt. „Metoda analizy budynków mieszkalnych obciążonych nadciśnieniem w strefie wewnętrznego wybuchu gazu” zaprezentowana przed Radą Naukową WBiIŚ otrzymała wyróżnienie.

2010-10-15
Uczelniany projekt pn. „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu” uzyskał pozytywną ocenę i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów ocenianych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu rozpocznie się na początku 2011 rok, inauguracja działalności nastąpi na przełomie 2012 i 2013 roku. Wartość inwestycji w ramach projektu to ponad 4 mln zł, będzie w połowie dofinansowana z działania 1.1. RPO WP.

2010-12-03 Podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB
Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB powstaje u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Świerkowej. Akt Erekcyjny nowego budynku uroczyście sygnowali: Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, JM Rektor Politechniki Białostockiej prof. Tadeusz Citko, Kierownik Studium Języków Obcych PB mgr Wioletta Omelianiuk, Dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej mgr Joanna Putko, Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Robert Kondracki.

2010-12-15
Dyplomy magisterskie obronione na Wydziale Architektury, na kierunku architektura i urbanistyka będą automatycznie uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zapewni to możliwość wykonywania zawodu architekta w tych krajach absolwentom naszego wydziału. Jak poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podstawą prawną do uznawania przez państwa członkowskie UE dyplomów magisterskich uzyskanych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej jest publikacja zmian w Aneksie V Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która miała miejsce 14 grudnia 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2010/C 337/02).

2011-01-03
Inauguracja działalności Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. Celem IIiT jest komercjalizacja badań naukowych, a także ułatwienie firmom produkcyjnym  dostępu do najnowszych rozwiązań technologicznych. Spółka ma swojej strukturze Biuro Transferu i Technologii (które jest następcą CITT) oraz Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych. Prezesem IIiT sp. z o.o. został Jerzy Muszyński.

2011-02-09
Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, która zakłada m.in. współpracę przy realizacji procesu dydaktycznego oraz w zakresie prowadzenia badań środowiska leśnego. Porozumienie otwiera drogę m.in. do prowadzenia wspólnych prac badawczych oraz do zawierania umów w konkretnych przedsięwzięciach.

2011-03-01
Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce zostaje przekształcony w Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce (UCHWAŁA NR 3/28/2010 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 października 2010 roku).

2011-04-21 Ruszyła emisja TV HD Politechniki Białostockiej
Na Politechnice Białostockiej powstaje profesjonalne studio telewizyjne, jedno z największych w kraju. Program telewizyjny będą tworzyć naukowcy i studenci. Naukowa Telewizja Interaktywna HD powstaje w ramach ogólnopolskiego projektu PLATON, którego celem jest stworzenie zintegrowanej platformy audiowizualnej, na której udostępniane będą materiały o tematyce naukowej i dydaktycznej w jakości HD. TV HD obejmie w sumie 22 instytucje naukowe w Polsce. Ze względu na swoją kompleksowość, projekt jest unikalny w skali europejskiej. Koordynatorem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Jego łączna wartość to ponad 84 mln zł, z czego ponad 75% to grant z Unii Europejskiej.

2011-05-20 Umowa z University of Beira Interior o podwójnym dyplomowaniu
Dzięki tej umowie studenci będą mogli zdobyć dwa tytuły zawodowe: jeden w Polsce, nadany przez Politechnikę Białostocką, oraz drugi w Portugalii, nadany przez University of Beira Interior. Uczelnie nadadzą tytuły, opierając się na wzajemnym rozpoznaniu zdobytej przez studentów docelowej liczby punktów kredytowych ECTS na podstawie pojedynczego planu studiów uprzednio zaakceptowanego przez obie uczelnie. Podpisanie umowy o podwójnym dyplomowaniu ma szczególne znaczenie w obliczu nieustających zmian globalizacyjnych. Politechnika Białostocka priorytetowo traktuje rozwój bazy naukowej, badawczej i wymianę myśli oraz innowacji zarówno w skali kraju, jak i Europy. A porozumienie polsko – portugalskie wpisuje się tym samym w realizację szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej.

2011-06-05 Międzynarodowy sukces studentów PB
Drużyna MAGMA2 w składzie: Wojtek Głażewski, Emil Błoński, Piotr Ciura, Bartosz Solnik (Wydział Mechaniczny) i Szymon Zimnoch (Wydział Elektryczny) wygrała międzynarodowe zawody University Rover Challenge rozgrywane w Utah (USA). Drużynę wyróżniono w plebiscytach: Złote Klucze Kuriera Porannego 2011, Przystanek Młodzi 2011, Podlaska Marka Roku 2011, Statuetka Izby Przemysłowo-Handlowej, Soczewki Focusa 2011; była także zapraszana na wystawy m.in. Desing in Poland-Transition to Modernity w Genewie, AirTec we Frankfurcie nad Menem, Paris Air Show w Le Bourget pod Paryżem, Hightech Mechatronica 2012 w Holandii.

2011-06-15 INNO-EKO-TECH
Projekt „Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej” złożony na konkurs w ramach działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 został przyjęty do realizacji. Wartość projektu wynosi 90 973 651,91 zł, z czego 89 808 522,53 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Instytucją wdrażającą projekt jest Ośrodek Przetwarzania Informacji.

2011-10-20 Profesor Andrzej Królikowski Doktorem Honoris Causa Politechniki Białostockiej
Tytuł doktora honoris causa PB otrzymał znawca problemów inżynierii środowiska, wybitny uczony, zasłużony dla rozwoju Uczelni. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

2012-04-18 Wybory nowych władz Uczelni. Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis został w wybrany do pełnienia funkcji rektora Politechniki Białostockiej w kadencji 2012-2016. W głosowaniu uczestniczyło 98 elektorów. (relacja Życie Politechniki 1/2012)

2012-05-22 Politechnika Białostocka została członkiem ECSITE Europejskiej Sieci Centrów i Muzeów Nauki.

2012-06-14 Prof. dr. hab. inż. Zenon Mróz, członek rzeczywisty PAN, światowego formatu specjalista w dyscyplinie naukowej mechanika otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Białostockiej. W historii Uczelni była to czwarta uroczystość nadania tej najwyższej godności akademickiej.

2012-11-30 Oddanie do użytku Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16                                                           Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB_1

 

W obecności Premiera RP Donalda Tuska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej zainaugurowano działalność Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB. W nowo wybudowanym obiekcie swoją siedzibę mają: Biblioteka PB, Studium Języków Obcych i Centrum Kształcenia Zdalnego. (relacja w Życie Politechniki 1/2013)

 

2012-12-01 Na Wydziale Architektury dobiegły końca prace nad organizacją pracowni rozszerzonej rzeczywistości AuReLa (Augmented Reality Laboratory). Jej głównym elementem jest instalacja CAVE (Cave automatic virtual environment) – wirtualna jaskinia, która jest drugim tego typu urządzeniem w Polsce. Inwestycja była realizowana na potrzeby Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego, w ramach projektu Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB, finansowanego z PO RPW 2007-2013.

2012-12-14 Profesor Wiesław Stachurski (1926-2009), długoletni wykładowca Politechniki Białostockiej, został patronem odnowionej i zmodernizowanej auli A na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

2013-03-11 Otwarcie znakomicie wyposażonej Pracowni Środowiska Leśnego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Tu można prowadzić prowadzone zaawansowane badania umożliwiające identyfikację botaniczną, pomiary morfometryczne oraz analizy chemiczne metabolitów wtórnych w produktach naturalnych. Koszt wyposażenia Pracowni Środowiska Leśnego to 2 416 957 zł.cerber_prezentacja_24062013_14

2013-06-24 Prezentacja pierwszego bolidu skonstruowanego przez studentów PB. To CMS-01, o wymiarach: 303,6 cm długości, 144,4 cm szerokości, 122 cm wysokości i waży około 230 kg. Szacowany koszt budowy 200 tysięcy złotych. To CM-01 – pojazd zbudowany przez studentów Wydziału Mechanicznego.

2013-06-01 Spektakularny sukces studentów Politechniki Białostockiej w University Rover Challenge rozgrywanych w Utah (USA). Twórcy analogu łazika marsjańskiego Hyperion – drużyna Hyperion w składzie: Michał Grześ – konstruktor, inż. Robert Bałdyga – programista,inż. Jakub Maliszewski – elektronik, inż. Jacek Wojdyła – elektronik, inż. Ariel Lech – mechanik, mgr inż. Piotr Ciura – koordynator projektu, doktorant na WM PB, zdobyła 493 punktów na 500 możliwych do zdobycia.  Hyperion Team ustanowił punktowy rekord zawodów. Opiekunem naukowym drużyny był dr inż. Kazimierz Dzierżek. Relacja PlatonTV

2014-01-30 Prof. dr. hab. inż. Eugeniusz Dembicki, światowej sławy specjalista w zakresie geotechniki, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Białostockiej.

2014-02-20 Tytuł doktora honoris causa otrzymał Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka, specjalista w dziedzinie teorii sterowania i układów dynamicznych, członek rzeczywisty PAN.

2014-02-21 Wmurowanie kamienia węgielnego pod Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska – INNO-EKO-TECH.  Projekt realizowany przez Politechnikę Białostocką, współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu to  88 048 161,43 zł.

2014-04-03 Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jarosławowi Mikielewiczowi, światowej sławy specjaliście w dziedzinie termodynamiki, mechaniki płynów, techniki cieplnej i energetyki. Po raz pierwszy nadano tytuł profesora honorowego Politechniki Białostockiej. Ten zaszczytny tytuł otrzymał prof. Franciszek Siemieniako, wykładowca akademicki z Wydziału Mechanicznego. Prof. Siemieniako w latach 1981-1982 był dyrektorem Instytutu Mechanicznego na prawach wydziału. Pełnił funkcje prodziekana Wydziału Mechanicznego (w latach 1990-1993), prorektora Politechniki Białostockiej (w latach 1993-1996 oraz 1999-2005), dziekana Wydziału Mechanicznego (2008-2012).

2014-05-31 Hyperion 2 – analog robota marsjańskiego skonstruowany przez ekipę studentów z Wydziału Mechanicznego, wygrał University Rover Challenge. Zespół w składzie: – Michał Grześ, Jacek Wojdyła, Jakub Maliszewski, Robert Bałdyga, Maciej Baka i Maciej Rećko zdobył 366 punktów na uniwersyteckich zawodach robotów, rozgrywanych w pobliżu analogu bazy marsjańskiej na pustyni w stanie Utah, w USA. W zawodach wystartowały w sumie 23 drużyny.

2014-06-13 Profesor Ryszard Kowalczyk, wybitny specjalista z zakresu konstrukcji betonowych, w przeszłości wykładowca i dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska otrzymał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej.

2014-12-01 Politechnika Białostocka świętuje 65-lecie. Podczas uroczystości na Politechnice odbywają się promocje habilitacyjne i doktorskie, wręczane są odznaczenia resortowe i uczelniane pracownikom oraz dyplomy najlepszym studentom Politechniki Białostockiej.  PlatonTV prezentuje film pt. Uczelnia ludzi z pasją. Wieczorem, w dzień Jubileuszu w Filharmonii odbywa się znakomity koncert Chóru Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej. Pod kierunkiem Piotra Sawickiego powstaje wystawa pt. Śmiałość i determinacja.  Relacja z uroczystości: Święto Szkoły 2014 PlatonTV

2015-01-30 Jubileusz 65-lecia Wydziału Elektrycznego, podczas którego otwarto Centrum Badawczo–Dydaktyczne. Inwestycja kosztowała ponad 7 mln zł, została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

2015-02-19 Naukowiec i dydaktyk, długoletni pracownik Wydziału Elektrycznego, Rektor Politechniki Białostockiej trzech kadencji – profesor Tadeusz Citko otrzymał tytuł Profesora Honorowego Politechniki Białostockiej.

Inno_eko_odsolniecie

2015-04-29 Odbywa się seminarium upamiętniające śp. Profesora Mikołaja Busłowicza. Podczas tej uroczystości zostaje nadany śp. Profesorowi Busłowiczowi tytuł Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej. Imię Profesora otrzymuje także aula 030 na Wydziale Elektrycznym.

2015-10-08 Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 oraz otwarcie INNO-EKO-TECH. INNO-EKO-TECH czyli Innowacyjne Centrum Dydaktyczno-Badawcze Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej. W budynku zlokalizowanym przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska znalazło się 36 nowoczesnych laboratoriów i blisko 700 stanowisk badawczych. Inwestycja kosztowało blisko 90 mln złotych, z czego około 99% to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wydrukuj tą stronę