FSSlogo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) jest wspólną inicjatywą trzech krajów EFTA: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu (zwanych krajami-darczyńcami) oraz Polski. Program ten ma za zadanie wspierać współpracę edukacyjną pomiędzy uczestniczącymi w nim krajami.

FSS ma również na celu:

  • poszerzenie wiedzy, rozwijanie metod opartych na najlepszych praktykach i transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń,
  • promowanie mobilności uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli i naukowców pomiędzy Polską a państwami – darczyńcami,
  • promowanie współpracy i partnerstwa pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze państw – darczyńców.

W ramach programu możliwe są wyjazdy dydaktyczne, szkoleniowe oraz wyjazdy pracowników administracyjnych. Politechnika Białostocka w ramach przyznanych środków ma również możliwość dofinansowania przyjazdu pracowników i studentów uczelni partnerskiej z kraju-darczyńcy. Pracownicy i studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu FSS otrzymują dofinansowanie kosztów utrzymania w zależności od długości pobytu oraz ryczałt kosztów podróży w wysokości 500 Euro.

Instytucje partnerskie, z którymi podpisano umowy:

  • University of Bergen,
  • University of Nordland.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy działa na zasadach wypracowanych w programie LLP-Erasmus.

Więcej informacji o programie, zasadach oraz dokumentach można uzyskać na stronach:
www.fss.org.pl/mobility
www.fss.org.pl/mobility/dokumenty-dla-beneficjentow-0

Osoba do kontaktu:
Koordynator uczelniany: dr Andrzej Pawluczuk
a.pawluczuk@pb.edu.pl
tel. + 48 85 746 98 53 (sekretariat Katedry Organizacji i Zarządzania)

 

 

Wydrukuj tą stronę