(Uchwała Nr LXIV/663/94 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 14 marca 1994 r. z póź.zm.
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.z 2002 r. Nr 42 poz.371 z póź. zm.)
Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 87 z póź .zm.)

  1. Ulgi dla osób niepełnosprawnych w przejazdach MPK w Białymstoku.

Przejazdy bezpłatne przysługują:

ü  Dzieciom i młodzieży – do ukończenia 24-tego roku życia o znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności (I, II, III grupa inwalidzka) oraz ich rodzicom* lub opiekunom* przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem – na podstawie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

ü  Osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa inwalidzka) wraz z przewodnikiem – na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym.

ü  Osobom niewidomym, ociemniałym i niedowidzącym wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O.

* dotyczy jednej osoby

Przejazdy z ulgą 50% przysługują:

ü  Osobom o umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności (II. III grupa inwalidzka) – na podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany lub lekki stopniu niepełnosprawności i dowodu osobistego.

Usługa przewozu osób niepełnosprawnych „od drzwi do drzwi”
Usługa została uruchomiona przez Zakład Obsługi Komunikacji Miejskiej w Białymstoku 1 kwietnia 1994 roku. Pozwala ona na podróżowanie głównie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, które telefonicznie lub pisemnie zamawiają mikrobus na konkretny adres i na konkretną godzinę („od drzwi”) i podróżują w konkretne miejsce („do drzwi”). Regulamin przewozu osób niepełnosprawnych – http://www.bialystokonline.pl/zokm.php

  1. Instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych:
  1. Niektóre akty prawne dotyczące osób niepełnosprawnych:
  • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.
  • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
Wydrukuj tą stronę