2WORK­ kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy” jest realizowany w ramach POWER 2014-2020, Działanie 3.1.

Celem projektu 2WORK jest podniesienie konkureancyjności absolwentów Politechniki Białostockiej na rynku pracy poprzez zwiększenie kompetencji 245 studentów w zakresie oczekiwanym przez pracodawców. Projekt 2WORK jest uzupełnieniem oferty programu kształcenia Uczelni, mający na celu podniesienie kompetencji studentów. Zaprogramowane działania pozwolą na zwiększenie studentom kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych, językowych, informatycznych i analitycznych, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.

W ramach projektu przewidziano 6 form wsparcia:

 • warsztaty kształcące kompetencje,

 • branżowe warsztaty językowe “Business”,

 • certyfikowane szkolenia,

 • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów,

 • wizyty studyjne u pracodawców,

 • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami.

Wsparcie będzie oferowane studentom 8 kierunków:

 • Budownictwo(I, II),

 • Inżynieria środowiska(I, II),

 • Architektura krajobrazu(I, II),

 • Gospodarka przestrzenna(I, II),

 • Zarządzanie(I,II),

 • Zarządzanie i Inżynieria produkcji(I,II),

 • Logistyka(I,II),

 • Leśnictwo(I).

Poprzez uczestnictwo w projekcie studenci nabędą umiejętności menadżerskich, kompetencje poznawcze, samoorganizacyjne i umiejętności społeczne. Poprzez zajęcia warsztatowe zdobędą praktyczne przygotowanie do zawodu. Dzięki szkoleniom certyfikowanym uzyskają dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności. Udział pracodawców zaangażowanych do projektu w procesie kształcenia może stać się pierwszym krokiem do nawiązania stałej współpracy studentów z firmami. Zwiększony poziom kompetencji studentów ostatnich semestrów studiów I i II stopnia ułatwi uczestnikom projektu znalezienie zatrudnienia lub zachęci do kontynuacji kształcenia.

W projekcie przewidziano min. 3 formy wsparcia dla każdego uczestnika indywidualną ścieżkę dla każdego z nich określi wstępny Bilans Kompetencji. Wartość wsparcia na 1 uczestnika nie przekroczy 20 tyś. zł

Szkolenia są finansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych bezpośrednio z udziałem w szkoleniach. Wartość projektu ze środków europejskich 1 286 446,31 zł i 194 049,41 zł z dotacji celowej.

Link do strony projektu: www.2work.pb.edu.pl

Wydrukuj tą stronę