Wysokość opłaty rekrutacyjnej obowiązującej podczas rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 wynosi: 85 złotych.

 


Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na indywidualny numer rachunku. Powinna być widoczna na koncie kandydata w IRK najpóźniej w dniu zakończenia rejestracji kandydatów. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym, co jest jednoznaczne z wykluczeniem jego udziału w rekrutacji na studia.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Jedynie przypadek nieuruchomienia kierunku studiów, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie uprawnia do ubiegania się o jej zwrot. Wypełniony wniosek o zwrot opłaty wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty należy złożyć w biurze Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB (ul. Wiejska 45A) lub przesłać faxem pod numer: +48 85 746 71 46.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów, na który ubiega się o przyjęcie.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę rekrutacyjną.

Wydrukuj tą stronę