O kierowaniu na egzamin wstępny kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek informatyka, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż informatyka, decyduje wydziałowa komisja rekrutacyjna.


EGZAMIN WSTĘPNY
NA KIERUNEK INFORMATYKA

 1. Egzamin sprawdza wiedzę z zakresu informatyki i matematyki.
 2. Zdający egzamin losuje: 4 pytania/zadania z informatyki (w tym jedno praktyczne z programowania i jedno praktyczne z baz danych) oraz 2 z matematyki.
 3. Zadanie praktyczne z programowania może być zrealizowane przy użyciu jednego z następujących języków: C, C++, Java.
 4. Kolejność kandydatów ustalana jest na podstawie alfabetycznej listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego.
 5. Kandydat przygotowuje się do odpowiedzi maksymalnie 60 minut.
 6. Kandydat otrzymuje kartki, na których może robić notatki. Po zakończeniu egzaminu, wszystkie kartki powinny zostać przekazane komisji egzaminacyjnej.
 7. W czasie egzaminu kandydat udziela odpowiedzi na wylosowane pytania/zadania. Może korzystać z notatek wykonanych w czasie przygotowywania się do odpowiedzi.
 8. Czas udzielania odpowiedzi nie może przekroczyć 30 minut.
 9. Kandydat przystępujący do egzaminu nie może mieć przy sobie telefonu komórkowego, ani innego urządzenia rejestrującego obraz i/lub dźwięk.
 10. Zadania praktyczne ocenia się w skali 0 – 30 pkt. (max. 60 pkt. za 2 zadania). Pozostałe pytania/zadania oceniane są w skali 0 – 10 pkt. (max. 40 pkt. za 4 pytania/zadania). Łącznie kandydat może uzyskać z egzaminu 100 pkt.. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli kandydat uzyska z niego minimum 50% punktów.
 11. Ocenę z egzaminu ustala się na podstawie procentu uzyskanych punktów z egzaminu:
  Procent uzyskanych punktów
  z egzaminu
  Ocena z egzaminu
  poniżej 50% 2,0 (niedostateczny)
  od 50% do 60% 3,0 (dostateczny)
  od 60,01% do 70% 3,5 (dostateczny plus)
  od 70,01% do 80% 4,0 (dobry)
  od 80,01% do 90% 4,5 (dobry plus)
  od 90,01% do 100% 5,0 (bardzo dobry)
 12. W czasie trwania egzaminu nie wolno wychodzić z sali. W przypadkach szczególnych kandydat może wyjść z sali w obecności członka zespołu egzaminacyjnego (decyduje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego).

 

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z INFORMATYKI

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z MATEMATYKI

 

Kontakt:

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr inż. Andrzej Chmielewski
tel: 85 746-90-53
e-mail: wi.prodziekan.dydaktyka@pb.edu.pl

Wydrukuj tą stronę