Komplet dokumentów na studia drugiego stopnia:

  • ankieta osobowa;
  • podanie o elektroniczną legitymację studencką PB – w przypadku, gdy kandydat jej nie posiada;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów;
  • suplement do dyplomu lub wypis wszystkich ocen z indeksu potwierdzony przez dziekanat wydziału wydający dyplom ukończenia studiów (w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu);
  • kserokopia pierwszej strony indeksu lub kserokopia legitymacji studenckiej w przypadku braku indeksu;
  • kserokopia obu stron dowodu osobistego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną PB lub Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB – oryginał dowodu osobistego do okazania przy składaniu dokumentów;
  • dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne;
  • dowód wniesienia opłaty za legitymację – w przypadku kandydatów, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej;

Dokumenty należy składać w białej, tekturowej, wiązanej teczce, na której umieścić należy następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, wybrany kierunek i formę studiowania (studia stacjonarne, niestacjonarne) oraz poziom studiów (studia drugiego stopnia).

Przy składaniu dokumentów kandydaci zakwalifikowani na kierunki: architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, logistyka, matematyka stosowana, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji otrzymają skierowanie na badania lekarskie do placówek medycyny pracy (wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań). (wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań).

Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy należy złożyć we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w dziekanacie Wydziału, najpóźniej do pierwszego dnia roku akademickiego.

Kandydat, który nie może osobiście złożyć kompletu dokumentów powinien zgłosić się do Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej (budynek Wydziału Informatyki, ul. Wiejska 45A) lub do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dowodem osobistym oraz jego kserokopią w celu potwierdzenia jej zgodności z oryginałem.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Przez złożenie dokumentów rozumie się doręczenie dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów w Politechnice Białostockiej.

ZDJĘCIE DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej, zobowiązani są do przesłania poprzez IRK zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (zakładka „prześlij zdjęcie do legitymacji”).

Zdjęcie musi być wykonane zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Wymagane jest zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 x 2,5 cm (takie zdjęcie nie będzie wymagało kadrowania podczas wczytywania do IRK). Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje (takie zdjęcie może wymagać odpowiedniego wykadrowania podczas jego wczytywania do IRK).

 

Wydrukuj tą stronę