Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na niżej wymienione kierunki studiów, zobowiązani są dostarczyć (jako jeden z dokumentów rekrutacyjnych) zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza medycyny pracy.

Wykaz kierunków, na których wymagane jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy:

Wydział Kierunek studiów
Architektury architektura
architektura wnętrz
Budownictwa i Inżynierii Środowiska architektura krajobrazu
biotechnologia
budownictwo
gospodarka przestrzenna
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
inżynieria środowiska
ochrona środowiska
Elektryczny elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
Informatyki informatyka
Inżynierii Zarządzania logistisc
logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji
Mechaniczny automatyka i robotyka
inżynieria biomedyczna
mechanika i budowa maszyn

Skierowanie na badania otrzyma kandydat zakwalifikowany na dany kierunek studiów w momencie składania dokumentów we właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w czasie trwania rekrutacji) lub do właściwego Dziekanatu najpóźniej do pierwszego dnia roku akademickiego.

Bezpłatne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy są przeprowadzane na terenie powiatu, w którym zamieszkuje kandydat (wykaz placówek), na podstawie prawidłowo wystawionego skierowania.

Kandydat zgłaszający się na badania powinien posiadać:

  • Skierowanie w oryginale.
  • Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
  • Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
  • Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
  • Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
  • Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
  • Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
Wydrukuj tą stronę