Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.


 

PRZELICZANIE WYNIKU EGZAMINU DO WZORU

 

 • kandydaci, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018


a) Wydziały:  Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Zarządzania, Zamiejscowy Wydział Leśny 

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

b) Wydział Mechaniczny

L = 0,5Mp + 1,25Mr + WrFr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,        
Wr – waga przedmiotu: fizyka – 2 , chemia, informatyka – 1,75, biologia – 1,5,    
F– liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.

 

 • kandydaci, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

a) Wydziały:  Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Zarządzania, Zamiejscowy Wydział Leśny 

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

b) Wydział Mechaniczny

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + WrFr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,
Fp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,
Wr – waga przedmiotu: fizyka – 2 , chemia, informatyka – 1,75, biologia – 1,5,    
F– liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

 

 • kandydaci, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2007/2008-2008/2009

L = Mp + 2,5Mr + Op + 2Or + 4R

 • kandydaci, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007

L = Mp + 1,5Mr + Op + Or + 4R

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym;
Mr, – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym;
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

 

 • kandydaci, którzy zdali egzamin dojrzałości

L = 2,5M + 2O + 4R

gdzie:
M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;
O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego;
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

Absolwentów techników przy obliczaniu liczby punktów (L) obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę.

Kandydatów, którzy poprawiali egzamin maturalny obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku, w którym ukończyli szkołę (w przypadku absolwentów techników – w roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę ).


PRZELICZANIE WYNIKU EGZAMINU DO WZORU

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia:

 1. wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w procentach:
    
  liczba procent ze świadectwa= liczba punktów
   
 2. wyniki egzaminu dojrzałości w skali 100 punktów:
   
  wynik egzaminu = liczba punktów 
           
 3. ocen:
  skala 6-stopniowa skala 4-stopniowa
  ocena liczba punktów ocena liczba punktów
  celująca 100    
  bardzo dobra 86 bardzo dobra 100
  dobra 70 dobra 70
  dostateczna 50 dostateczna 40
  dopuszczająca (mierna) 30    
 4. wyniki egzaminu matury międzynarodowej wyrażone dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:
  poziom podstawowy

  ocena 2 3 4 5 6 7
  liczba punktów 30 40 55 70 85 100

  poziom rozszerzony

  ocena 1 2 3 4 5 6 7
  liczba punktów 10 25 40 55 70 85 100
 5. wyniki egzaminu matury europejskiej wyrażone w skali 1-10:
   
  liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu
Wydrukuj tą stronę