Przyjęcie na studia na poszczególne kierunki studiów odbędzie się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem.

Warunkiem podjęcia kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest przyjęcie na I rok studiów co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kształcenia podejmuje Rektor.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, uczelnia zastrzega możliwość przesunięcia liczby miejsc między kierunkami w ramach danego wydziału, uwzględniając zasadę pierwszeństwa dla kierunków cieszących się największym zainteresowaniem. W drugiej kolejności liczba miejsc będzie zwiększana na kierunkach wspartych w ramach projektów unijnych. Decyzje o przesunięciach podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie uruchamianych kierunków studiów oraz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów.

Uczelnia zastrzega możliwość zawieszenia rekrutacji na dany kierunek studiów, na podstawie uchwały właściwej rady wydziału.

Utworzenie specjalności może nastąpić po zakwalifikowaniu się na nią minimum 30 kandydatów.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego lub wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości.

W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację.

Nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią.

Sformułowanie „język obcy nowożytny” należy rozumieć zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.

W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości lub na egzaminie maturalnym w latach 2002, 2005 i 2006 przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym lub zdawali je tylko w części ustnej, przy obliczaniu sumy punktów (L) zostaną uwzględnione oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. Przyjmuje się, że  M lub O = 0,25 liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny z brakującego przedmiotu.

W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za poziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz 0 punktów za poziom rozszerzony.

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz dyplomem matury europejskiej (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kandydatom posiadającym maturę dwujęzyczną w postępowaniu kwalifikacyjnym z języka obcego przyznaje się maksymalną liczbę 100 punktów z poziomu podstawowego. Do wyniku egzaminu z poziomu rozszerzonego dodaje się 10 punktów, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 punktów.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Czynności związane z rekrutacją na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora w odrębnym zarządzeniu.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, za zgodą Rektora, może ustalić minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów.

Wydrukuj tą stronę