Wysokość opłaty rekrutacyjnej obowiązującej podczas rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

  • 150 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na architekturę (studia stacjonarne), architekturę wnętrz (studia stacjonarne), grafikę (studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe));
  • 85 złotych dla osób ubiegających się na pozostałe kierunki.

 


Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na indywidualny numer rachunku. Powinna być widoczna na koncie kandydata w IRK najpóźniej w dniu zakończenia rejestracji kandydatów. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym, co jest jednoznaczne z wykluczeniem jego udziału w rekrutacji na studia.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów, na który ubiega się o przyjęcie.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Jedynie przypadek nieuruchomienia kierunku studiów, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie oraz niezdanie egzaminu maturalnego, gdy opłatę wniesiono przed ogłoszeniem wyników maturalnych, uprawnia kandydata do ubiegania się o jej zwrot. Wypełniony wniosek o zwrot opłaty wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty należy złożyć w biurze Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB (ul. Wiejska 45A) lub przesłać faxem pod numer: +48 85 746 71 46.

Studia stacjonarne I stopnia:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów

Studia niestacjonarne I stopnia:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne I stopnia wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę rekrutacyjną.

Wydrukuj tą stronę