Rekrutacja na Politechnikę Białostocką odbywa się drogą elektroniczną przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępny na stronie: https://irk.pb.edu.pl/. Kandydat korzysta z dostępu do IRK we własnym zakresie lub ze stanowisk komputerowych w Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB.

Czynności związane z rekrutacją przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR).

Wszystkie etapy rekrutacji przeprowadzane są w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Rektora. Harmonogram oraz adresy WKR wraz z wykazem numerów telefonów i adresami e-mailowymi dostępne są na stronie internetowej Politechniki Białostockiej w zakładce „Kandydaci”.

Kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków studiów.

Kandydat, który zarejestruje się na więcej niż jeden kierunek studiów, musi ustalić priorytety.


Aby zarejestrować się na studia, należy:

 1. założyć osobiste konto w IRK, identyfikatorem jest numer PESEL kandydata; dane kandydata udostępnione Uczelni w IRK są autoryzowane jego osobistym hasłem;
 2. wypełnić dane osobowe;
 3. na studia I stopnia:
  • wskazać przedmioty zdawane na maturze, ich poziom i wpisać uzyskane wyniki,
  • wybrać kierunek / kierunki studiów oraz wskazać przedmioty, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów,
  • ustalić priorytety w przypadku zapisu na więcej  niż jeden kierunek studiów;
 4. na studia II stopnia:
  • wpisać oceny z dyplomu ukończenia studiów i średnią ocen ze studiów,
  • wybrać kierunek / kierunki studiów (i ewentualnie specjalności);
 5. wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer rachunku bankowego, który dostępny jest w IRK na koncie kandydata w zakładce „dane do przelewu”.Dodatkowo wgrywać skan:
 6. świadectwa – dotyczy kandydatów legitymujących się starą maturą, maturą zagraniczną, maturą międzynarodową lub maturą europejską;
 7. dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu świadectw.

Po wykonaniu powyższych czynności kandydaci, którzy zdają egzamin z rysunku muszą sprawdzić termin i miejsce egzaminu.

Na czas egzaminów Uczelnia może zapewnić kandydatom zakwaterowanie w Domach Studenta Politechniki Białostockiej. W tym celu należy skontaktować się z administracją poszczególnych domów studenta (domy studenta).


Rejestracja internetowa jest wiążąca, gdy:

 1. kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane;
 2. kandydat zapisze się na wybrany kierunek/kierunki studiów;
 3. kandydat wniesie opłatę za postępowanie rekrutacyjne w terminie zgodnym z harmonogramem; dokonanie opłaty po terminie oznacza wykluczenie udziału w rekrutacji;
 4. Uczelnia uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie na konto opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Wprowadzenie błędnych lub nieprawdziwych danych w IRK;
 2. Niewprowadzenie danych do IRK;
 3. Niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych; w takich przypadkach kandydat powinien osobiście zgłosić się do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub do Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej;
 4. Skutki udostępnienia osobom trzecim hasła dostępu do osobistego konta w IRK, w szczególności za zmianę danych;
 5. Skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi w IRK.

Osobiste konto kandydata służy do:

 1. rejestracji na studia;
 2. przekazywania wyników kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego;
 3. przekazywania innych wiadomości przydatnych w postępowaniu rekrutacyjnym;
 4. przesłania przez kandydata zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej i innych wymaganych dokumentów.

Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta. Poprzez IRK będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji.

Wydziałowe komisje rekrutacyjne kwalifikują na studia zgodnie z priorytetami wskazanymi przez kandydata podczas rejestracji. Kandydat zostanie zakwalifikowany na kierunek z najwyższym priorytetem, na który ma wystarczającą liczbę punktów.

O zakwalifikowaniu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów, w ramach liczby oferowanych miejsc.

Kwalifikacja na studia przebiega następująco:

 1. kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych kierunków i na każdym kierunku ustala się grupę osób zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc;
 2. jeżeli kandydat znajdzie się w grupie osób zakwalifikowanych na więcej niż jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na kierunku najwyższego priorytetu i wykreśla się go z kierunku/kierunków o priorytetach niższych;
 3. wyniki kwalifikacji podawane są do publicznej wiadomości w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji;
 4. kandydat zakwalifikowany składa dokumenty w celu potwierdzenia chęci studiowania;
 5. kandydat, który był objęty postępowaniem kwalifikacyjnym otrzymuje pisemną decyzję o wynikach rekrutacji.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Przez złożenie dokumentów rozumie się doręczenie dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów w Politechnice Białostockiej.

Wykaz numerów telefonów i fax. oraz adresów e-mailowych wydziałowych komisji rekrutacyjnych podany jest na stronie http://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/wydzialowe-komisje-rekrutacyjne/.

Wydrukuj tą stronę