Kandydat ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się składa do dziekana wydziału wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.

Do wniosku kandydat dołącza:

 1. dokumenty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji w kształceniu poza systemem studiów, tj.:
  1. świadectwo dojrzałości, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia
   I stopnia,
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych, w przypadku ubiegania się
   o przyjęcie na studia II stopnia lub o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I stopnia lub II stopnia;
 2. dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 170g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności:
  1. potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowiska oraz realizowane zakresy zadań,
  2. opis doświadczenia zawodowego;
 3. dokumenty potwierdzające odbyte staże, kursy, szkolenia, egzaminy zdane poza systemem szkolnictwa wyższego;
 4. wykaz form zajęć oraz praktyk, których efekty będą podlegać potwierdzeniu.

Wniosek składany jest w terminie do:

 1. 31 marca – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w semestrze zimowym;
 2. 31 października – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia
  w semestrze letnim.

 

Możliwe jest tylko jednorazowe ubieganie się o potwierdzenie efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w danym cyklu kształcenia.

Wydrukuj tą stronę