Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

  1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  2. osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia;
  3. osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Potwierdzanie efektów uczenia się z określonych form zajęć i praktyk przeprowadza się w formie egzaminu teoretycznego lub praktycznego. Rada wydziału określa zasady i warunki przeprowadzania egzaminów potwierdzających efekty uczenia się oraz przedmioty, które będą podlegać potwierdzaniu.

Potwierdzaniu podlegają efekty z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Każda forma zajęć potwierdzana jest przy użyciu odpowiednich narzędzi, określonych przez radę wydziału w zasadach i warunkach przeprowadzania egzaminów potwierdzających efekty uczenia się.

Końcowym efektem procesu potwierdzania efektów uczenia się jest wystawienie ocen kandydatowi z każdej formy zajęć i praktyk podlegających potwierdzaniu, zgodnie z kryteriami oceniania studenta obowiązującymi na wydziale. Oceny te są podstawą wyliczania średniej ocen ze studiów zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów.

Wydrukuj tą stronę