Politechnika Białostocka prowadzi studia podyplomowe w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie, na które przyjmowani są kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

 

  Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i realizowane są na podstawie planu studiów oraz programu kształcenia, które zatwierdzane są przez radę wydziału. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez Słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe dostarcza komplet dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową;

  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;

  3. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

  4. dowód wniesienia opłaty wpisowej.

Uczelnia określa efekty kształcenia uwzględniając ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji oraz sposób ich weryfikowania i dokumentowania.

 

Kwalifikacje podyplomowe – osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia -potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych:

1) na poziomie 6 – nadaje się osobom posiadającym kwalifikacje pełną co najmniej na poziomie 6;

2) na poziomie 7 – nadaje się osobom posiadającym kwalifikację pełną na poziomie 6 lub 7.

Wydrukuj tą stronę