Czy potrzebne jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego?

Nie. Na kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie, należy złożyć zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

Czy Politechnika Białostocka wystawia skierowania na badania lekarskie?

Politechnika Białostocka wystawia skierowanie na badania lekarskie kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia otrzyma skierowanie od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w momencie składania kompletu dokumentów lub pocztą wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

 

Na jakich kierunkach nie jest wymagane zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy?

Badanie nie jest wymagane tylko na kierunkach: gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, zarządzanie.

 

Co mam wziąć ze sobą na badanie?

Kandydat zgłaszający się na badania powinien posiadać:

Kandydat zgłaszający się na badania powinien posiadać:

 • Skierowanie w oryginale.
 • Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 • Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
 • Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
 • Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
 • Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
 • Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).

 

Kiedy muszę donieść zaświadczenie od lekarza medycyny pracy?

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do:

 • Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  – w czasie trwania rekrutacji

  lub

 • właściwego Dziekanatu – najpóźniej do pierwszego dnia roku akademickiego.
Wydrukuj tą stronę