Klub Studencki „Relax” działa w Domu Studenta nr 2 od dnia 21 kwietnia 2016 roku od godziny 11:00. Uroczystość związaną z otwarciem Klubu uświetnił swoją osobą, Jego Magnificencja Rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis.

Klub „Relax” jest miejscem odpoczynku i rekreacji mieszkańców akademików oraz studentów Politechniki Białostockiej.

Sala Klubowa wyposażona jest w następujący sprzęt i urządzenia: telewizor z pilotem, stół do gry w piłkarzyki, stół do ping – ponga z rakietkami i piłeczką oraz tarczę do lotek z rzutkami.

Szczegółowe zasady użytkowania Klubu zostały zapisane w poniżej zamieszczonym Regulaminie.

REGULAMIN KLUBU STUDENCKIEGO „RELAX”
W DOMU STUDENTA NR 2 „BETA” POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Domu Studenta, rozumie się przez to Dom Studenta nr 2 „BETA”
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Klubie, rozumie się przez to Klub „RELAX”.

§ 2

 1. Klub jest miejscem odpoczynku i rekreacji studentów Politechniki Białostockiej i mieszkańców Domów Studenta Politechniki Białostockiej.
 2. Opiekę nad Klubem sprawuje kierownik Domu Studenta.
 3. Klub jest udostępniany nieodpłatnie, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 – 23:00. W razie potrzeby godziny mogą ulec zmianie za zgodą kierownika Domu Studenta.

§ 3

 1. Z Klubu mogą korzystać:
  1. mieszkańcy Domu Studenta, w którym znajduje się Klub;
  2. mieszkańcy innych Domów Studenta Politechniki Białostockiej;
  3. studenci Politechniki Białostockiej.
 2. Klub jest udostępniany po uprzednim pozostawieniu na portierni przez osobę wynajmującą ważnego dokumentu tożsamości, czyli Karty Mieszkańca DS. PB, legitymacji studenckiej PB. Dokument pozostawiony jest na czas korzystania z Klubu, jako zabezpieczenie ewentualnych strat, wynikających ze zniszczeń lub zdekompletowania udostępnionego sprzętu.
 3. Każda osoba przebywająca w Klubie zgadza się jednocześnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 4. Nie zapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia osób korzystających z Klubu od stosowania się do jego postanowień.

Organizacja Klubu

§ 4

 1. Sala Klubowa jest odnowiona i wyposażona w sprzęt oraz urządzenia, które mogą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Miejscem użytkowania sprzętu jest tylko i wyłącznie Klub.
 2. Sprzęt taki jak pilot od telewizora, lotki, kulka do piłkarzyków oraz rakietki i piłeczki do ping – ponga można pobrać wraz z kluczem z portierni. Po zakończonym użytkowaniu należy wypożyczony sprzęt w ilości pobranej zwrócić na portiernię wraz z kluczem.
 3. Osoba pobierająca klucz od portiera, ponosi pełną odpowiedzialność, w tym także materialną, za porządek oraz stan tego pomieszczenia z którego korzystają również inne osoby przebywające w tym samym czasie w Klubie.
 4. Wszelkie zauważone usterki należy zgłaszać niezwłocznie na portiernię Domu Studenta.
 5. W przypadku wystąpienia braków w sprzęcie lub zniszczeń bądź kradzieży, ich wyceny dokonuje kierownik Domu Studenta.
 6. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem niezgodnym z instrukcją użytkowania obowiązuje odpłatność w wysokości 100% szkody.
 7. Za przedmioty wartościowe pozostawione w Klubie administracja Domu Studenta nie ponosi odpowiedzialności materialnej.
 8. Osoby korzystające z Klubu, które się nie dostosują się do Regulaminu nie otrzymają zgody na ponowne korzystanie z Klubu.
 9. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa kierownik Domu Studenta nie ponosi odpowiedzialności.

Przepisy porządkowe

§ 5

 1. W Klubie obowiązują następujące przepisy porządkowe:
  1. poszanowanie pomieszczeń Klubu i jego wyposażenia;
  2. pozostawienie w czystości i porządku pomieszczenia Klubu po zakończeniu korzystania z niego;
  3. zwrot klucza wraz z wypożyczonym sprzętem w punktualnie wyznaczonym czasie zamknięcia Klubu;
  4. przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ i porządkowych na terenie Klubu i Domu Studenta.
 2. W Klubie zabrania się:
  1. wnoszenia do sali sprzętu i elementów wyposażenia oraz instalowanie innych urządzeń niebędących w wyposażeniu Klubu;
  2. wnoszenia i spożywania alkoholu, nikotyny oraz narkotyków (środków odurzających);
  3. wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów i materiałów grożących pożarem, a także puszek, butelek, których użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu.

 

Wydrukuj tą stronę