24 marca została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Politechniką Białostocką w sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

 Zgodnie z założeniami umowy wstępnej z dnia 27  sierpnia 2012 r.  nr RPO.II.432.4.21.2012 w sprawie przygotowania do realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Działania 5.2 RPOWP 2007-2013, Politechnika Białostocka złożyła w wymaganym terminie wniosek aplikacyjny projektu wraz z załącznikami.

Projekt obejmuje kombinację działań umożliwiających stosowanie odnawialnych źródeł energii z działaniami na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Cele bezpośrednie projektu to :

  • poprawa jakości powietrza,
  • zmniejszenie energochłonności obiektów uczelnianych,
  • poprawa systemu zarządzania energią na Politechnice Białostockiej,
  • zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów, oszczędność energii,
  • poprawa komfortu użytkowników budynków,
  • dywersyfikacja źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych,
  • weryfikacja specyfiki funkcjonowania energooszczędnych technologii w warunkach środowiskowych województwa podlaskiego

 Wartość projektu wynosi 15 215 301,90, z czego wkład własny PB to  2 373 789,32 zł, natomiast dofinansowanie ogółem to: 12 841 512,58 zł.

 Dokumentacja złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zakłada realizację w latach 2013-2015 następujących etapów projektu:

ETAP I Zwiększenie efektywności energetycznej wybranego budynku na terenie kampusu Politechniki Białostockiej i wyposażenie go w odnawialne źródła energii w postaci hybrydowego systemu małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej (WE)

 ETAP II Termomodernizacja budynku WBiIŚ oraz modernizacja systemu wentylacyjnego

 ETAP III Budowa dwóch identycznych układów kolektorów słonecznych połączonych równolegle na budynku wielokondygnacyjnym znajdującym się na terenie kampusu Uczelni (Hotel Asystenta i WBiIŚ).

 W wyniku realizacji I i III etapu Uczelnia zaoszczędzi 143,70 MWh/rok począwszy od roku roku 2015, natomiast w wyniku realizacji etapu II (termomodernizacja) Uczelnia zaoszczędzi już od roku 2016  1 665,89 MWh/rok . Powstanie także baza dydaktyczna, z której będą korzystać studenci.

 

Wydrukuj ten Post