Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w Konkursie „Nauczyciel Akademicki Politechniki Białostockiej Roku 2017”. Zachęcamy do przesłania swojej kandydatury do Konkursu.

Organizatorem Konkursu jest Rektor Politechniki Białostockiej. Celem Konkursu jest wyłonienie osób, które mogą być wzorem nauczycieli dla całej społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej oraz przyznanie tytułu „Nauczyciel Akademicki Politechniki Białostockiej Roku 2017”.

Dobrowolne przystąpienie do udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie przez Uczestnika interaktywnego formularza zgłoszeniowego Konkursu zamieszczonego na portalu edukacyjnym Uczelni (wzór do pobrania w zakładce Jakość Kształcenia, pliki do pobrania).

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 października 2017 roku.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel akademicki, który jest zatrudniony w Politechnice Białostockiej na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym, na podstawie mianowania lub umowy o pracę lub prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach zawartej z nim umowy cywilnoprawnej na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, co najmniej od roku akademickiego 2016/2017.

Na podstawie wszystkich przesłanych formularzy zgłoszeniowych automatycznie tworzona jest lista rankingowa uczestników Konkursu. Lista powstaje na podstawie zaledwie 13 kryteriów oceny wraz z przypisanymi im punktami, zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Kryteria te dotyczą oceny Uczestnika przez studentów oraz aktywności i osiągnięć dydaktycznych Uczestnika w roku akademickim 2016/2017.

Uczestnikowi o największej liczbie punktów (pozycja nr 1 na liście rankingowej), Komisja Konkursu przyznaje  tytuł „Nauczyciel Akademicki Politechniki Białostockiej Roku 2017”, a kolejnym czterem Uczestnikom tytuły „Laureat Konkursu Nauczyciela Akademickiego Politechniki Białostockiej Roku 2017”.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystości „Święta Politechniki Białostockiej”. Do 15 grudnia 2017 r. wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.

Więcej informacji, w tym regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się pod linkiem:

http://pb.edu.pl/uczelnia/jakosc-ksztalcenia/pliki-do-pobrania/

 

Wydrukuj ten Post