12 sesji, 47 referatów, dyskusje i ekspozycje posterowe oraz wystawy – to wszystko w ramach IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”.

Konferencja odbywa się w Białowieży, od 7 do 8 września 2017 r. Wydarzenie nabiera szczególnego znaczenia wobec toczącej się obecnie dyskusji w sprawie ochrony i wykorzystania Puszczy Białowieskiej. Znaczące jest także umiejscowienie obrad, które odbywają się w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, na terenie jedynego polskiego obiektu przyrodniczego na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest wspólnym przedsięwzięciem Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce i Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Celem dwudniowego spotkania naukowców, ekspertów, przedstawicieli instytucji ochrony przyrody i ochrony zabytków oraz przedsiębiorstw i samorządów jest wzmocnienie dialogu na temat stanu i przyszłości turystyki na obszarach przyrodniczo i kulturowo cennych.

Białowieskie spotkanie zgromadziło ponad 100 naukowców, leśników, dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych, pracowników jednostek kultury, muzealników. W debatach uczestniczą także samorządowcy, architekci i eksperci od zarządzania środowiskiem. W konferencji udział biorą m.in. Aleksandra Wacławczyk – zastępca Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu UNESCO, Barbara Werner – członek Prezydium PKN ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych), Mariusz Czuba – zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Jerzy Halbersztadt – wiceprzewodniczący KN ICOM Polska (Międzynarodowa Rada Muzeów) oraz Włodzimierz Cimoszewicz.

Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis otwierając oficjalnie konferencję nawiązał do konfliktu wokół Puszczy Białowieskiej: Puszcza Białowieska to dziś styk dwóch żywiołów: natury i człowieka. Jeden i drugi powinien czuć się tu dobrze. Dzisiejsze spotkanie powinno być dobrym przyczynkiem do poznania wielu opinii. Marzy mi się okrągły stół, który ustanowiłby prawa, które zarówno dadzą przestrzeń turystom, jak i pogodzą interesy mieszkańców oraz wyznaczą rozsądną gospodarkę leśną.

Aleksandra Wacławczyk przypomniała, jak i dlaczego doszło do wpisania Puszczy Białowieskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwróciła uwagę, że dbanie i zachowanie walorów tych obiektów, które zostały uznane za dziedzictwo kulturowe, czy przyrodnicze nie powinno być sprowadzane jedynie do działań ochronnych. Podkreślała, że należy uwzględniać potrzeby społeczeństwa.

Były premier Włodzimierz Cimoszewicz, przywołał historię osiągniętego 20 lat temu kompromisu wokół Puszczy Białowieskiej pomiędzy przyrodnikami i ekologami a lokalną społecznością. Ale kompromisy są dobre w społeczeństwach, gdzie szanuje się różnorodność przekonań i interesów. Dziś konflikt jest według innych linii podziału. Dziś, przy braku szacunku dla kompromisu, jestem zwolennikiem podwyższenia standardów ochronnych – mówił.

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce Sławomir Bakier zapowiedział, że podczas konferencji zaprezentowane zostaną problemy z różnych części świata dotyczące tego, jak udostępniać ludziom obszary przyrodniczo cenne: Chcemy podejmować dyskusję i z szacunkiem podchodzić do stanowisk wszystkich stron.

Adam Walicki z Instytutu Kronenberga przypomniał o przypadającej w tym roku 45. rocznicy ustanowienia “Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO” oraz o rezolucji ONZ, która ogłosiła rok 2017 „Międzynarodowym rokiem zrównoważonej turystyki dla rozwoju.

Organizację konferencji wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Partnerami są jednostki trzech największych podlaskich uczelni: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także Białowieski Park Narodowy, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, firma Infinity Group oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

 

W programie konferencji jest wręczenie Nagrody Kronenberga 2017 “Omne Trinum Perfectum”, której inicjatorem jest Instytut Kronenberga. Nagrodę otrzyma przedsięwzięcie, firma lub organizacja, która swoim działaniem tworzy wzorce biznesowe łączące działalność gospodarczą z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz pozytywnie wpływa na wizerunek województwa podlaskiego i regionu.

Goście wydarzenia będą też mogli oglądać wystawę posterów – projektów rozwiązań przestrzennych dotyczących Kanału Augustowskiego przygotowane przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Poprzednie edycje Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” były bardzo owocne. Poza debatami naukowymi stworzyły również możliwość wymiany poglądów i stanowisk – często od siebie bardzo odległych. Liczymy, że tak jak w latach poprzednich, tegoroczne spotkanie będzie zapamiętane jako merytoryczna dyskusja, której jednym z efektów będzie zbliżenie stanowisk między nauką, samorządami a instytucjami sprawującymi opiekę nad dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym – mówi dr Ewa Zapora z Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej, kierująca komitetem organizacyjnym konferencji.

Więcej na: www.tnopc.pb.edu.pl

 

Program IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

7 września 2017 (czwartek)
Sesja I. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe jako obszar wartości powszechnych i wspólnych
Sesja II. Zasoby światowego dziedzictwa ludzkości na obszarach chronionych
Sesja III: Potencjał turystyczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Sesja IV. Komunikacja i wizerunek potencjału turystycznego – Infinity Group
Sesja V. Dziedzictwo kulturowe jako źródło produktów turystycznych
Sesja VI. Parki narodowe i krajobrazowe – turystyka, ochrona, edukacja
Sesja VII. Muzea i ich rola w ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionów
Gala Finałowa Nagrody Kronenberga 2017

8 września 2017 (piątek)
Sesja VIII. Krajowe i międzynarodowe wzorce zarządzania potencjałem turystycznym
Sesja IX. Atrakcyjność turystyczna obszarów leśnych
Sesja X. Wykorzystanie zasobów naturalnych w promocji zachowań prozdrowotnych turystów
Sesja XI. Oferta turystyczna na obszarach przyrodniczo cennych
Sesja XII. Sesja posterowa

 

Wydrukuj ten Post