Inżynieria Procesowa w Ochronie Zdrowia i Środowiska oraz Construction and Building Systems Engineering to nowości w tegorocznej rekrutacji na Politechnikę Białostocką. Propozycja dotyczy 3,5 letnich studiów inżynierskich prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Ukończenie kierunku Construction and Building Systems Engineering (studia w języku angielskim)przygotowuje do samodzielnego realizowania zadań inżynierskich związanych z wykonawstwem obiektów i instalacji budowlanych, kierowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych i instalatorskich. Daje podstawy do projektowania obiektów budowlanych o małej kubaturze, z uwzględnieniem projektowania instalacji budowlanych: wodociągowo-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Absolwent ma wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów, a także sieci cieplnych i gazowych. Ma również podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach związanych z budownictwem i inżynierią środowiska.

Kolejna z propozycji, Inżynieria Procesowa w Ochronie Zdrowia i Środowiska, jest kierunkiem szeroko profilowanym. Jego absolwenci będą przygotowani do pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają ochronę zdrowia i środowiska. Kształcenie na tym kierunku przygotuje specjalistów inżynierii procesowej do pracy z zakresu medycyny i ochrony środowiska, a także w zakresie konserwacji oraz naprawy maszyn i urządzeń związanych z ochroną zdrowia i środowiska. Absolwenci kierunku będą potrafili samodzielnie rozwiązać złożone problemy praktyczne związane z eksploatacją instalacji, zgodnie z wymogami ochrony środowiska, jak również eksploatacją urządzeń ochrony zdrowia. Studia przygotują do pracy w zespołach badawczo-rozwojowych przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych, nadzorze technicznym, technologicznym i operacyjnym nad funkcjonowaniem instalacji w ochronie środowiska i ochronie zdrowia. Te umiejętności będą szczególnie cenne przy zatrudnieniu w firmach działających jako zaplecze techniczne służby zdrowia i ochrony środowiska, w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych i konsultingowych.

IET

Wydrukuj ten Post