Czwartkowe (20 kwietnia) posiedzenie Senatu Politechniki Białostockiej rozpoczęło się od wręczenia nominacji profesorskich Dariuszowi Butrymowiczowi z Wydziału Mechanicznego oraz Jerzemu Gołębiowskiemu z Wydziału Elektrycznego.

W kolejnym punkcie obrad senatorowie zdecydowali o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Białostockiej prof. dr. hab. inż. Januszowi Kowalowi. Promotorem będzie dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Andrzej Seweryn. O recenzję Uczelnia poprosi Senaty Politechniki Częstochowskiej, Opolskiej i Śląskiej.

Senat wprowadził zmiany w Statucie Politechniki Białostockiej oraz uchwalił Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej. Podjął także decyzję o utworzeniu studiów pierwszego stopnia o praktycznym profilu kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na kierunku inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska (od roku akademickiego 2017/2018).

Ustalone zostały limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018. Określono warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na następny rok akademicki. Kolejna przyjęta uchwała dotyczyła warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2018/2019. Przyjęte zostały także: Regulamin studiów Politechniki Białostockiej oraz Regulamin Studiów Doktoranckich PB.

Senatorowie zdecydowali o zasadach podziału dotacji na działalność dydaktyczną.

Zgodzili się również na zawarcie umowy partnerskiej z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Białymstoku oraz Centrum Edukacji w Kownie w celu realizacji projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom ze spectrum autyzmu na pograniczu polsko-litewskim” w ramach programu INTERREG Litwa Polska, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zawarta zostanie także umowa partnerska z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Kownie dotycząca projektu „Szlak drewna: Wymiana specjalistów budownictwa drewnianego i ich doświadczeń pomiędzy Litwą i Polską” w ramach tegoż programu INTERREG.

Senat podjął uchwały o zgody na zawarcie umów międzynarodowych dotyczących współpracy naszej Uczelni z Pokhara University (Nepal), University of Houston-Downtown (USA) oraz z Tashkent State Technical Univesity im. Abu Rayhan Beruni (Uzbekistan).

Dzięki pozytywnej decyzji Senatu możliwe będzie wspólne przedsięwzięcie edukacyjne Politechniki Białostockiej, Politechniki Krakowskiej oraz Tianjin Chengjian University w Chinach. Nauczyciele akademiccy z PB będą w Chinach uczyć na studiach na kierunku budownictwo i inżynieria środowiska, natomiast Politechnika Krakowska zajmie się kształceniem na architekturze i architekturze krajobrazu. Oficjalna umowa w sprawie utworzenia Chińsko-Polskiej Szkoły Inżynierii Uniwersytetu  Tianjin Chengjian ma zostać podpisana na początku maja.

Wydrukuj ten Post