Dzisiaj mamy niecodzienną okazję, by przed rozpoczęciem obrad Senatu, uhonorować dwa wydarzenia: mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego PBprof. dr. hab. Zbigniewa Bartosiewicza oraz wręczenie aktów przyznania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 27 studentom – mówił Rektor prof. Lech Dzienis.

Stanowisko to stanowi uhonorowanie Pana dotychczasowej działalności i czekamy na więcej – zwracał się Rektor do kierującego Katedrą Matematyki na Wydziale Informatyki prof. Bartosiewicza. Podkreślał także, że po raz pierwszy tak wielu studentów otrzymało stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia. Znamienne, że do grona studentów Wydziału Mechanicznego dołączyły inne Wydziały: Informatyki, Zarządzania i Architektury. To efekt waszej działalności – zwracał się do studentów prof. Lech Dzienis. Stypendia za rok akademicki 2016/2017 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał: Karolinie Hołowni (WZ), Katarzynie Łukaszewicz (WZ), Kamilowi Szymonowi Jadeszce (WI), Kamilowi Kozłowskiemu (WI), Adamowi Soroczyńskiemu (WI), Grzegorzowi Chilimoniukowi (WM), Piotrowi Czaplickiemu (WM), Sławomirowi Grycukowi (WM), Łukaszowi Kosakowskiemu (WM), Dawidowi Kościuczukowi (WM), Szymonowi Kucharskiemu (WM), Jakubowi Bartoszowi Kuryle (WM), Wojciechowi Lebiedzińskiemu (WM), Arturowi Stanisławowi Milewskiemu (WM), Ewelinie Annie Moczulskiej (WM), Michałowi Ostaszewskiemu (WM), Konradowi Panasowi (WM), Bartłomiejowi Pośnikowi (WM), Petrosowi Psyllosowi (WI), Rafałowi Rogalskiemu (WM), Piotrowi Sacharczukowi (WM), Dariuszowi Szmurle (WM), Piotrowi Tomaszukowi (WM), Pawłowi Turyczowi (WM), Danielowi Woronowiczowi (WM), Kacprowi Ziółkowskiemu (WM), Ewelinie Antoniuk (WA). Studenci otrzymali od Rektora specjalne dyplomy i bluzy Super student PB.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Dariusza J. Butrymowicza (na wniosek Wydziału Mechanicznego) oraz prof. dr. hab. inż. Jerzego P. Gołębiowskiego (na wniosek Wydziału Elektrycznego) na stanowisku profesora zwyczajnego. Senatorowie opiniowali także wnioski dotyczące przyznania orderów i odznaczeń. Zgodzili się, by Rektor wystąpił o nadanie dr. hab. Wiesławowi Popławskiemu, prof. PB z Wydziału Zarządzania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, a także mgr. inż. Pawłowi Miniukowi – rzecznikowi patentowemu PB – Srebrnego Krzyża Zasługi. Kolejne pozytywne opinie dotyczą wniosków o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Politechniki Białostockiej.

Senatorowie wprowadzili zmiany w statucie Politechniki Białostockiej oraz uchwalili Regulamin Własności Intelektualnej na Politechnice Białostockiej. Zdecydowali o utworzeniu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku angielskim o ogólnoakademickim profilu kształcenia na kierunku Construction and Building Systems Engineering na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Studia maja ruszyć od roku akademickiego 2017/2018. Zgodnie z decyzją Senatu, warunkiem uruchomienia kształcenia jest przyjęcie 40 kandydatów, w tym co najmniej 60% mają stanowić cudzoziemcy oraz minimum 15% – Polacy. Warto dodać, że Wydział pozyskał na ten cel blisko 2,7 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie na „Międzynarodowe Programy Kształcenia”. Studenci będą korzystać z nowoczesnych laboratoriów i aparatury INNO-EKO-TECH, a wybrane zajęcia odbywać się będą w przedsiębiorstwach, poza tym – każdy będzie musiał odbyć przynajmniej 6 tygodni praktyk zawodowych. Obcokrajowcy otrzymają wsparcie finansowe (1500 zł miesięcznie). Oprócz dydaktyków i naukowców z Politechniki Białostockiej, w realizację programu kształcenia włączy się także kadra profesorska z zagranicy. Jak zostać studentem tego kierunku? Kandydaci muszą się legitymować świadectwem maturalnym (tu ważne będą wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki i angielskiego) oraz znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Rekrutacja rozpocznie się w maju.

Uchwalony został także Regulamin Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej.

Senat zgodził się na zawarcie 3 umów o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Instytutem Lasu Białoruskiej Akademii Nauk, Państwową Instytucją Naukową “Instytut Botaniki Eksperymentalnej im. W.F. Kuprevivha Białoruskiej Akademii Nauk” oraz Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University (Ukraina). Z białoruskimi placówkami współpracować będzie Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce m.in. w zakresie ochrony i badania Puszczy Białowieskiej, z uczelnią ukraińską – Wydział Elektryczny.

 

Wydrukuj ten Post