Nauczyciel Akademicki Politechniki Białostockiej Roku 2017 – szukamy Najlepszego z Najlepszych! I czterech Wspaniałych!

Do 31 października br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu „Nauczyciel Akademicki Politechniki Białostockiej Roku 2017”. Organizatorem Konkursu jest Rektor Politechniki Białostockiej. Celem Konkursu jest wyłonienie osób, które mogą być wzorem nauczycieli dla całej społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej oraz przyznanie tytułu „Nauczyciel Akademicki Politechniki Białostockiej Roku 2017”.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel akademicki, który jest zatrudniony w Politechnice Białostockiej na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym, na podstawie mianowania lub umowy o pracę lub prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach zawartej z nią umowy cywilnoprawnej na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, co najmniej od roku akademickiego 2016/2017.
Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy  (wzór znajduje się w zakładce Uczelnia, Jakość Kształcenia, pliki do pobrania ).

Na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych jest tworzona automatycznie lista rankingowa uczestników Konkursu. Lista powstaje na podstawie 13 kryteriów oceny wraz z przypisanymi im punktami, zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Kryteria te dotyczą oceny Uczestnika przez studentów oraz aktywności i osiągnięć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017.
Osobie, która zdobędzie największą liczbę punktów (pozycja nr 1 na liście rankingowej), Komisja Konkursu przyzna  tytuł „Nauczyciel Akademicki Politechniki Białostockiej Roku 2017”, a kolejnym czterem Uczestnikom tytuł „Laureat Konkursu Nauczyciela Akademickiego Politechniki Białostockiej Roku 2017”.

Laureatów Konkursu poznamy  podczas uroczystości „Święta Politechniki Białostockiej”. Wyniki Konkursu zostaną także opublikowane na stronie internetowej Uczelni do 15 grudnia 2017 roku.

Więcej informacji, w tym regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy: http://pb.edu.pl/uczelnia/jakosc-ksztalcenia/pliki-do-pobrania/

 

Wydrukuj ten Post